Foarfertoaning ‘It Font’

Ik bin tige wiis mei it feit dat ik jim al in stikje sjen litte kin fan it poëtysk fideoprojekt fan Eeltsje Hettinga en Lotte Middendorp It Font. Tidens de Frankfurter Buchmesse sil de folsleine film fertoand wurde. No alfêst in priuwke:

 

 

Comments 2

  1. Eddy Drost wrote:

    Dat sjocht der hiel profesjoneel út. Dit giet, dan mei ik oannimme, noch acht oeren troch?

    Posted 18 Feb 2017 at 20:45
  2. Knilles wrote:

    Op syn minst! 🙂

    Posted 19 Feb 2017 at 00:39

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin