By krityk gjin opdrachten mear

Ik sitearje Josse de Haan op Abe de Vries syn Facebook:

1. Ik krige in utnoeging fan it Skriuwersboun om mei bestjoerders en oare pommeranten yn desimber oan de mienskiplike trôch te iten – wurklist: de fraach beantwurdzje – wat moat it wêze ‘lân fan taal of lân fan talen’ (in linguïst hâldt in ynlieding). 2. Ik haw ûnderskate kearen heard: ‘ast krityk hast op it belied krijst gjin opdrachten mear, sels net guon dy’t 25 euro opsmite.’

Ik jou foar de feroaring mar ris gjin kommentaar.

Jûn soerkoal mei spekjes.

 

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of