Abe kreaket wer in Hispel-bondel ôf!

Efkes op ‘e foto klikke.

Haatkampanje tsjin ensafh/Hispel giet gewoan troch en de FD-redaksje fynt it bêst.

Ik sei it al earder, mar guon woene it net leauwe. Dat kin ik my yntinke, mar dochs is it wier. No, lês myn blochkes der mar op nei: hjir en hjir.

Yn it FD fan hjoed is Bartle Laverman it slachtoffer. It is in skandalich stik wurden, it Deiblêd ûnweardich. Wat is der mei Gerbrich van der Meer fan de kultuerredaksje oan ‘e hân? Ik meitsje my grutte soargen…

 

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *