Boartersbûkje

Earder dizze wike wer efkes by de kringloop (Estafette) sjoen. Wa’t noch net genôch Fryske boeken hat kin him/har dêr úttjirgje.

Ik fûn dêr R.R. van der Leest syn Boartersbûkje 1909 en sextich en haw it bûkje oanskaft foar 0.50 €…

Spitigernôch foel it boek hielendal útinoar doe’t ik it iependie… Hiel aardich hear dy teksten, al komt de humor jin betiden wat âldfrinzich oer… Dat kin ek oan my lizze fansels.

Jûn bakte rjappels mei fleis en beantsjes.

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *