Yn ‘e werhelling: Ivoaren toer yn it meanfjild

It is in diskusje dy’t allegeduerigen weromkomt: moat in aspirant dichter earst de skiednis en de technyk fan de dichtkeunst bestudearje, foar’t er sels de guozzefear of laptop brûkt foar syn poëtyske uteringen?

Lês fierder by ensafh.nl

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *