Direkteur LF2018 oer it karakter fan de Friezen: It is neat en it wurdt neat

Tsjong, de Belg Lieven Bertels, direkteur fan Kulturele Haadstêd Ljouwert 2018 (of hoe’t it no ek mar hjitte moat), dy’t nammers in Goaisk aksint oanleard hat, mient de folksaard fan de Friezen te kennen.

It is in tige arrogant mantsje, dat die al earder bliken. Kin dy man ek gau fuort?

Hy mient ek dat de Fryske kultuer ‘plattelandsfolklore’ is.

Tekst efkes oanklikke

Ut ‘e Volkskrante

 

 

Comments 1