Ferhaal ‘de lêste sinne’ op ensafh.nl

Klaas de Groot wie klear mei it ynfieren fan nije data foar it wurkleazeprojekt fan ’e gemeente, dat er tegearre mei Tiny Schaap, strange bril en knotsje, opsetten hie. Hy speake him ris noflik út, syn lang ljocht krôljend hier hong oer de rêch fan ’e burostoel hinne.

http://www.ensafh.nl/?p=49279

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *