Updeet Dichter fan Fryslân

Updeet Dichter fan Fryslân

Yntusken is dúdlik wurden (nei har eigen oanwizingen) dat Sigrid Kingma it fers It swijen nei Doede skreaun hat, en dat it fers Under de stêden net fan Arjan Hut is.

As de organisaasje de kompetysje earlik spylje wol, dan moatte de oare twa kandidaten no ek mei namme neamd wurde.

Bin oars tige benijd wa’t it wanprodukt Wâldpyk ynstjoerd hat.

Comments 2