Elmar Kuiper nije poëzijbesprekker Ljouwerter Krante

Ja, it is wier: klik hjir. Liket my in goede saak, de foarige besprekkers fan de Ljouwerter wiene oer it generaal de konservative kant neist.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin