Myn debút ‘In Nêst jonge magneten’ online

Yn 1991 ferskynde by de Koperative Utjowerij In nêst jonge magneten, myn poëzijdebút. Yn 1993 krige ik foar dizze bondel de Fedde Schurerpriis. Fannemiddei haw ik de bondel digitalisearre. Jo meie der mei dwaan wat jo wolle.

Klik op it plaatsje foar de pdf fan de ‘Magneten’. Ik haw ien gedicht, ‘Jeugd’ by fersin oerslein by it skennen, it fers heart op side 13 te stean. It stiet no as lêste fers yn de pdf.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *