Is Jetske wol lekker?

@Fremibu2 alias Jetske Bilker op twitter: ‘Litte net-proazaskriuwers asjeblyft yn redaksjonele kommintaren fan ús literêre tydskriften har mûle hâlde oer wat Fryske proazaskriuwers dwaan of litte moatte.’ Piter Boersma krige 1998 de GJpriis foar proaza. Is Jetske wol lekker?

Ut it foaropwurd fan ensafh nû 1, skreaun troch Piter Boersma.

Efkes op ‘e foto klikke.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of