Steven en it Offermês

Wie op syk nei âlde eksimplaren fan Hjir, mar koe se net fine. Ik sil nei Tresoar ta moatte, dêr steane se kreas op in rychje…

Wat ik al fûn wie in brief fan de okkerdeis ferstoarne Steven de Jong, út namme fan de Koperative Utjowerij. Ik hoopje dat jimme it goed lêze kinne… De bondel dêr’t it om giet, Sinnestriel op it Offermês is hjir nei te lêzen.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of