Literêre fytstocht 2010 (01)

Ja leave berntsjes, ik haw wer in eintsje te fytsen west. Kinne jim riede wêr’t ik west haw? Sjoch mar ris goed nei de foto’s… En it waard dan dochs wer in literêre fytstocht, want yn de supermerk fan Skearnegoutum trof ik de ferneamde skriuwster Marga Claus. Is’t net apart? No aansens allegear lekker sliepe hear!

Sil jûn kibbeling mei bakte rjappels en raukost ite.

Krystlietsje fan Duo von Däniken

Eigen bamy boppe alles

Ja, it is wier, der binne noch jonge, Frysktalige dichters. Alteast, ik seach der ien yn it wyld omrinnen, by Tresoar, ôfrûne sneon. Ik haw it oer Geart Tigchelaar. Juster stavere ik syn namme ferkeard. Mea Culpa. Mar wêrom blocht dizze jongfeint eins net? En Elske Kampen, dy moat ek blogge! No daliks!

Dizze maaitydsmerke makket aldergeloks lang sa’n leven net as dy fan ôfrûne simmer. Of wurd ik wat dôf? Watte?

Ik set der gewoan wat eigen muzyk tsjinoan, op de eardopkes. Wagner fansels, de grutste fan allegear. Ek de grutste klier nammers.

Ik sil bamy meitsje, op myn eigen ûnneifolchbere wize. Sit ek griente troch, mefrou, dat meitsje jo gjin soargen. Sil besykje de kommende moannen ris tige sûn te libjen, mei in minimum oan alkohol alteast. *Burp*

Oranje Pinda

Juster in moaie dei hân yn Ljouwert. Ja, ut ken Henk! De ekspo fan Feddema is hiel moai, heechromantyske skilderijen mei P. Y. Tsjaikofsky as kuierder yn de haadrol.

Dêrfoar wie ik efkes yn Tresoar, in drokte fan belang. Ik siet ek noch efkes achter de boekestand fan Bornmeer en haw mar leafst twa boeken ferkocht! Foardrachten heard fan Hilarides, Elske Kampen en Geart Tichelaar.

Nei de ekspo sieten wy yn it Oranje Bierhús, ik haw in pear pilskes dronken. De tel kwyt.

Haw krekt in patatsje pinda helle op de Merke, dy’t hjir neist it hûs stiet te droanen. Och, twa wike yn it jier, dat net eamelje.

Dus.

Ulalume, E.A. Poe

Lês hjir fierder

Nije rigel yn it reade boekje

Jawis, dy Bio oer Majakovsky haw ik in pear dagen lyn al ynlevere. In prachtich boek, en op it lêst krige ik dochs wol wat te dwaan mei de dichter. Al in hiel skoft haw ik syn folsleine gedichten yn myn besit. Yn it Dútsk, fan dy reade boekjes. Krige hjoed ek de Ingelske oersetting binnen fan in lotgenoat fan Majakovsky, Sergej Esenin.

Fannacht mar wer fierder mei eigen nije poëzij, haw in aparte earste rigel skreaun, benijd hoe’t it fierder giet…

Fan moarn ôf in útstalling fan nij wurk fan Anne Feddema yn Galerie de Vries yn Ljouwert!

En hjirûnder sjogge jo it sitaat dat Ton van Dijk foaryn syn boek setten hat:

Ik yt aansens sop en pasta

Fize YouTube filmkes

Ik hie it earst net heard, dat kaam tink fan it spuien, mar op in bepaald stuit hat Hylke Speerstra it oer ‘Fize YouTube filmkes.’ Jawol, op minuut 24 yn dit programma seit Speerstra soks. Dat kin allinnich mar op dit, tige aardige filmke slaan…

Goed! Foar straf noch in fiis filmke!

Duo von Däniken: It Bamyliet

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TXYz4-mE3Vs[/youtube]

Besprek de Moanne, jiergong 9 nû. 2. Mei rapportsifers!

Nee, op it net stiet noch altyd de net al te oanloklike foarside fan nû.1, mar nû. 2 is al in skoftke út. Hjirûnder folget myn ûnmeilydsume, mar dochs nei objektiviteit stribjende besprek. Mei rapportsifers.

De foarkant: Jochem Hamstra is in bêste keardel, mar dy trui kriget in 6.4.

Estafettekollum is neat oan, in 4.3. Grytsje Schaaf is wat minder yn foarm mei har eigen kollum, in 6.8. Dat witte wy no wol, minsken yn de trein bekoekeloere en dêr in kollum oer skriuwe. Dat kin folle better Grytsje!

Ernst Bruinsma hat in ferbouwing hân yn syn eigen hûs. Ik moat der net oan tinke! Klearebare horror. En dat wurdt dan wer ferbûn mei brûsplakken. No ja, in 6.8.

In aardich petear fan Karen Bies mei keunstskilder Jochem Hamstra. Hie oars wol wat mear de djipte yn kinnen. No sa: in 7.2. De echte tragyk wurdt net oer sprutsen.

It muzykstikje fan Liuwe van der Meer giet oer âlde opera’s. Opera! Altyd goed. In 8.6.

Willem Schoorstra skreau in lang ferhaal: ‘Snapshots.’ Ik haw it noch net lêzen, mar it is in treflik stikje proaza. In 8.7.

Ate Grypstra levere in besprek fan Geart van der Mear syn oersetting fan ‘Paradise Lost’, fan de hear John Milton. Bytsje koart, mar net ferkeard, in 7.3.

André Bralts neamde lêst myn Kening Kees ien fan de grappichste boeken dy’t er de ôfrûne 20 jier lêzen hie. Dêrom kriget syn Kollum oer Anne Wadman in 9.3.

Karen Bies hat it oer Wallander. Dat fyn ik ek wol moaie boeken. No foarút: in 7.0. Ik bin myld hjoed. Oant no ta.

Arjan Hut skreau in stikje oer syn ferline as mislearre popmuzikant. Heden, heden. In 5.9.

Johan Jongsma hat in taalrubryk yn de Moanne. Net ûnaardich, mar syn styl kin noch wol wat better. In 6.5.

De foto’s fan Henk Bleeker yn dizze Moanne fyn ik net moai. In 4.8. Kin oan my lizze hear. Ik fyn fotografy sahoesa in oerskatte tak fan sport.

Slop stikje fan iene Laurens Bontes oer Rien Poortvliet. Sil wol iroanysk bedoeld wêze… In 4.3.

Treflik stik fan Geart van der Mear oer de hear Alfred Tennyson. Moai en prachtich ek Geart syn oersetting fan de Ingelske dichter. Hulde! Van der Mear hat gjin ear en each foar de moderne poëzij, mar âld papier hat er ferstân fan. In 9.4.

Tige matich stikje fan Sjoerd Bottema. Is it humor of sa? Nee, it is in 4.9.

Tsja, in gedicht fan Eeltsje Hettinga… It seit my neat, it docht my neat. Mar technysk ynoarder. In 6.3.

Goed stik fan Josse de Haan oer it nije boek fan Thomas Vaessens. Haw ik net lêzen, dat boek dan. Josse hat it al lêzen: in 7.6.

In artikel dêr’t Inge Heslinga yn foarkomt kriget fan my altyd in 8.0.

In stikje oer in toanielspyldert, in sekere Eelco Venema. Liket my mar wat in eigenwiis keardeltsje ta, wylst er noch mar krekt út de ruften is. In 5.4.

Toar en dreech stikje oer it wurdboek, fan Anne Dykstra. It is luftich bedoeld, mar dat is dus net slagge: in 5.3.

En dan wer it obligate anty-Fryske stikje yn de Moanne. Diskear fan de flauwe Steven de Winter. Gjin praat wurdich, mar al in 5.2.

De hear Huub Mous sil alle Fryske romans lêze dy’t nei de oarloch ferskynd binne. Binnen in jier. Foar dizze Guiness Book of Records prestaasje ferstjinnet er wol in foldwaande. In 7.2.

Sil jûn blik sop opwaarmje.

Duo von Däniken op YouTube

Alle harkspultsje fan Duo von Däniken stean no op YouTube. Hjirre dus.