Beskieden debyl

Goemoarn bêste minsken. Op dizze grize sneintemoarn woe ik it dochs ris oer dat programma SneonS fan juster hawwe. Jo kinne dy útstjoering yn myn foarige berjocht oanklikke. Ik sil my ynhâlde. Besykje alteast. Lit ik alderearst hjir ris in trochferwizing delsette nei in kursus Frysk praten. Jo witte tink wol wa’t ik dy kursus… Read more »

Pasta mei Klier

Ik sit nei in prachtige útfiering fan Puccini syn Turandot te harkjen. Dirigint Lorin Maazel. It lûd komt út myn webradio, dêr’t ik in pear moaie lûdsprekkerkes oan keppele haw. Bin al aardich fier yn de Majakovski-bio. En ik moat opsjitte, want ien of oare klier hat it boek reservearre by Tresoar, dat ik hie… Read more »

Slûge Tresoar

Der skynt dus dochs wat aktiviteit te kommen ynstee fan de Fryske Boekewike. Eins skandalich om soks samar in jier oer te slaan. Dat hat fansels desastreuse gefolgen foar de ferkeap fan Fryske boeken dit jier. Ik bin benijd nei de sifers. By Tresoar lêze se blykber myn stikjes net (mear), want dy side is… Read more »

Nij plakje

Dit is it nije webstee fan Knilles. WordPress hat safolle mear mooglikheden as web-log… It âlde weblog bliuwt gewoan stean dêr’t it stiet. Dus. It blochke sil faaks noch wat bernesyktes hawwe. Alles wurdt noch moaier en better… In soad wille en argewaasje tawinske! Cornelis van der Wal.