Wolkom Los Angeles!

Neffens my sit de ferneamde Fryske Dichter Eeltsje H. wer yn de States! En, fansels, ek dêr kin er net sûnder it deistige weblog fan Knilles. Noch in soad wille tawinske!

Literêre fytstocht 2010 (02)

Treflik fytswaar wie it, net te waarm, net te kâld en net al te folle wyn. Dat ik fytse hjoed efkes hinne en wer tusken Snits en Ljouwert. Der lei in boek foar my klear by Tresoar. Gjin literêr boek, mar in biografy oer in mystikus. Nee, ik sis net hokker, wat dan reservearje jo it wer, en haw ik minder tiid om it te lêzen. Ik fertrou jo foar gjin sint.

Hinne fia Boazum en Mantgum, werom fia Boksum en Reahûs. Ik begjin al aardich thús te reitsjen yn de topografy fan dit stikje Fryslân.

Dat it in literêre fytstocht waard, wie te tankjen oan de ferneamde útjouster en skriuwster Jitske Kingma, dy’t ik by Tresoar trof. Se hie in plestik tas fan de Mitra by har, mar der siet neat yn, sa sei se. Alteast gjin drank.

Mei ik jo efkes wize op dizze side? Stean twa hiel nijsgjirrige pamfletten fan Eric Hoekstra op, de man dy’t ek de Bhagawad Gita oan it oersetten is.

Haw patat pinda iten.

Besprek Sondelfal, Jacobus Q Smink. Friesch Dagblad.

Sirkwy: poëzij op it tredde plan

Faaks bin ik wat te betiid mei myn krityk, want de side is noch net iens online. Hokker side? No, ik doel fansels op sirkwy.nl. Net hielendal orizjineel ek, dy namme. Der bestiet al in moai skoft it Literêr Sirkwy ommers. In wat minder betiizjende namme hie faaks better west. Mar my wurdt neat frege.

Myn krityk hat te krijen mei it stik fan Sietse de Vries fan 26-03-2010 yn de Ljouwerter Krante. De topsjoernalist hat in petear hân mei Teake Oppewal, de baas fan Literêr Fryslân.

Wat hâldt dat Sirkwy no eins yn? Frysktalige boeken dy’t net mear yn ‘e hannel binne fia printing on demand oan de man sjen te bringen. Der wurdt in rige nammen fan skriuwers en titels neamd dy’t as earste oan bar komme. It binne hast allegear romans. Ek wurdt in streekroman fan Abe Brouwer, De gouden swipe, as ‘ûnbetwiste klassiker’ betitele. It moat fansels net te dreech wurde.

Dat sil ek de reden wêze dat de poëzij by Sirkwy op it twadde of tredde plan komt. Earst oer in pear jier binne de earste dichtbondels fia de side beskikber. Ik fyn it in grut skandaal, Tresoar moat har skamje. Dat kin dochs wol in bytsje gelyk opgean? Ik neam mar wat: tsien pulpboeken en ien prachtbondel? De kwaliteit fan de Frysktalige poëzij is oer it generaal heger as dy fan it Fryske proaza. Mar kwaliteit en eksperimint fine de minsken efter Sirkwy blykber net sa wichtich. Ferkeapkanonnen, dêr giet it om.

Sirkwy wol ek it lêste literêre nijs bringe. Dat docht ensafh no al. Wurdt dus in konkurrint.

Mar faaks falt it allegear wat ta, earst dy side mar ris besjen. It kin ek wêze dat de hear De Vries it in bytsje ferkeard opskreaun hat. Dat docht er wol faker.

Ja, der is hjoed ek in nijsgjirrich sympoasium, mar dat gesjong fan dy Bennie Huisman der tuskentroch, dat witte wy no wol, dêr kin ik net mear oer.

Haw juster nasy iten en jûn yt ik brune beane mei spek.

Oanbidding (1990?)

Kibbeling foar de wyn

No, it is my no wol dúdlik, dat ik net op Grien- oftewol Groen Links stimme sil. Se wolle Fryslân ôfskaffe! No way, José. Nee, dochs mar wer de SP, hoewol’t dy ek net sa foar it Frysk binne. My tinkt dat Cohen wol genôch stimmen kriget.

Ik stie yn bestân en reizgje hjoed rjochting Grins, foar de promoasje fan Johanneke Liemburg. Ik kom der spitigernôch net oan ta. Haw myn skriuwwurk wat lizze litten, dat ik moat de skea ynhelje. Jûn wer in gedicht, is it doel.

It waait hjir yn de Súdwesthoeke folle hurder as dat ik wend wie yn de omkriten fan Grins. En net ien dy’t der wat oan docht.

Jûn wer kibbeling mei bakte rjappels.

Bargefleis op ‘e fyts

Krij hjoed besite, dat efkes iten siede yn it foar. Ja, it wurdt wer bamy, mei dêrby eat mei bargefleis. Ik sjoch wol. Der steane resepten by’t soad op ynternet.

Ik skreau lêst dat Omrop Fryslân frijwol neat oan de ‘hegere’ kultuer mear docht. Of soks yn dy oarder. Dochs hawwe se de ôfrûne wike, wierskynlik nei oanlieding fan myn skriuwsels, in pear moaie programma’s útstjoerd. Ik doel op it tv- programma oer Jikke Ozinga en it petear mei Johanneke Liemburg oer har Bio fan Fedde Schurer. It is oars al in griis om Schurer sjongen te hearren, efter syn harmoanium: alderferskriklikst! Mar fierders hiel nijsgjirrich. Dat boek moat ik ek sjen te krijen. Is der gjin pdf-ke fan? Dan set ik him op myn E-Reader.

It is wer fytswaar, mar ik kom der tink net oan ta hjoed. Ik haw ek noch gjin goede ynstjoeringen krigen wat de foto’s fan juster oanbelanget. Sels mar witte, dan krije jo ek gjin priis.

Bamy dus.

Literêre fytstocht 2010 (01)

Ja leave berntsjes, ik haw wer in eintsje te fytsen west. Kinne jim riede wêr’t ik west haw? Sjoch mar ris goed nei de foto’s… En it waard dan dochs wer in literêre fytstocht, want yn de supermerk fan Skearnegoutum trof ik de ferneamde skriuwster Marga Claus. Is’t net apart? No aansens allegear lekker sliepe hear!

Sil jûn kibbeling mei bakte rjappels en raukost ite.

Krystlietsje fan Duo von Däniken

Eigen bamy boppe alles

Ja, it is wier, der binne noch jonge, Frysktalige dichters. Alteast, ik seach der ien yn it wyld omrinnen, by Tresoar, ôfrûne sneon. Ik haw it oer Geart Tigchelaar. Juster stavere ik syn namme ferkeard. Mea Culpa. Mar wêrom blocht dizze jongfeint eins net? En Elske Kampen, dy moat ek blogge! No daliks!

Dizze maaitydsmerke makket aldergeloks lang sa’n leven net as dy fan ôfrûne simmer. Of wurd ik wat dôf? Watte?

Ik set der gewoan wat eigen muzyk tsjinoan, op de eardopkes. Wagner fansels, de grutste fan allegear. Ek de grutste klier nammers.

Ik sil bamy meitsje, op myn eigen ûnneifolchbere wize. Sit ek griente troch, mefrou, dat meitsje jo gjin soargen. Sil besykje de kommende moannen ris tige sûn te libjen, mei in minimum oan alkohol alteast. *Burp*