Besprek Arjan Hut ‘Oar hûs’

Klik op de ôfbylding foar in grutter byld

‘Diversiteit’ as literêr kriterium?

Okkerdeis kaam City of Literature Ljouwert mei in ferhalewedstryd foar it projekt ‘Utsteld Lok’. No, dat like my yn earste ynstânsje wol wat. Fansels ek om’t jo der € 700,00 foar krije kinne. Dat kinne wy wol brûke yn dizze aparte tiden, no. Ek wol in moaie namme, Utsteld Lok.

Ik lies lykwols efkes fierder yn de regeleminten, en seach dit stean: Basearre op kwaliteit, orizjinaliteit en ferskaat wurdt in seleksje makke fan likernôch 35 ferhalen út alle ynstjoeringen. Dus de ferhalen wurde ek op ferskaat beoardiele. Diversiteit is dat yn it Hollânsk.

No freegje ik my ôf hoe’t soks yn ‘e praktyk wurkje sil. Hawwe jo mear kâns op dy € 700, 00 as jo ien út de LHBTIQ-mienskip yn jo ferhaal opfiere? Of in ‘minsk fan kleur’ as haadpersoan brûke? En is nammers kwaliteit en orzjinaliteit ek net útwikselber?

Ik moat der daliks by sizze, oars krij ik faaks blauwe drek oer my hinne: ik haw neat op LHBTQ- en kleurde minsken tsjin, faaks krekt oarsom. Mar yn ‘e goedichheid, soks kin dochs nea in literêr kriterium wêze?

Ik haw de organisaasje ek noch frege wa’t der yn ‘e sjuery sitte, mar haw gjin antwurd krige. Frijwat ûnfatsoenlik alsa. Mar it sil Ernst Bruinsma wol wer wêze… En dan witte jo it wol…

 

Literêre ynsest diel safolle: Friduwih lyrysk oer Abe syn Blomlêzing

En it giet mar troch minsken! De libbenspartner fan Abe de Vries, Friduwih Riemersma, is tige lyrysk oer de nij út te kommen blomlêzing fan Abe mei de argayske titel Ik haw myn kobist fêstbûn oan in appelbeam / Ik bond mijn koe vast aan een appelboom. 

Wat skriuwt *kuch* de útjouwer?

“In prachtige bondel: in ritmysk lûd fan wjerstânsfermogen en hoekhâlden”, sa seit Friduwih Riemersma fan dizze blomlêzing. Riemersma fersoarge ek in koarte ynlieding dêr’t se de poëtyske betsjutting fan Abe de Vries yn besiket te tsjutten. De Vries is ien fan de belangrykste Fryske dichters yn de 21e iuw oant no ta, sa net de belangrykste. Abe de Vries is ek in betûft fotograaf. By elk fan de tsien parten yn de blomlêzing stiet in foto dy’t hy sels makke hat.

Dus de partner en de útjouwer fan Abe de Vries roppe him út ta de ‘belangrykste Fryske dichter’ fan de 21e iuw. De skamte foarby!

 

Amateurisme by it ‘Wjerspegelje’ – projekt

Ernst Bruinsma giet mar troch mei it negearjen en tsjinwurkjen fan jo favorite dichter… It begjint hast pathologysk te wurden…En de webside fan it Wjerspegelje-projekt is in streekrjochte ramp… It is blykber te dreech om de nammen fan de dichters goed te staverjen… Wat in amateurisme! En wannear komt ris it besef dat ien man, Ernst Bruinsma dus, net safolle macht hawwe moat, wat Frysk-literêre saken oanbelanget…

https://www.friesland.nl/nl/uitgelicht/wjerspegelje

Cornelis van der Wal nei it ynternasjonale poëzijfestival Transpoesie

Cornelis van der Wal nei it ynternasjonale poëzijfestival Transpoesie

Foar de alfde kear wurdt yn Septimber yn Brussel it Transpoesie Poëzijfestival organisearre. Nei Janneke Spoelstra (2018), Elmar Kuiper (2019) en Nyk de Vries (2020) sil Fryslân dit jier fertsjintwurdige wurde troch Cornelis van der Wal. Hy sil op 26 septimber in optreden fersoargje, op de Europeeske Dei fan ’e Talen.
In sjuery besteande út Alex Riemersma (adviseur taalbelied by de Provinsje Fryslân en lektor oan NHL Stenden), Janneke Spoelstra (Fryske Akademy) en Ammerins Moss-de Boer (It Skriuwersboun) hawwe út seis opjeften de dichter Cornelis van der Wal keazen mei syn gedicht ‘Snie is in died fan ferset’. Syn ynstjoering waard troch de sjuery typearre as in melodieus gedicht dat it tema op aktuele wize byldzjend ta utering bringt troch it iensume, kâlde mar ek needsaaklike fan ferset en protest mei wurden te beskriuwen dy’t alle sintugen op skerp sette, en dat by elke lêzing wer wat nijs jout om oer nei te tinken.
Cornelis van der Wal (Ljouwert, 28 jannewaris 1956) is in Frysk skriuwer en dichter. Hy wenne 18 jier yn Grins. Fan 2009 oant 2013 hat hy yn Snits wenne, mar no wennet er wer yn Ljouwert. Hy publisearre sân dichtbondels. Mei syn earste bondel In nêst jonge magneten wûn hy yn 1993 de Fedde Schurerpriis. Van der Wal hat fierders webmaster fan it literêre ynternettydskrift Farsk en letter fan Ensafh west. Ek wie Van der Wal oant juny 2011 poëzijbesprekker foar it Friesch Dagblad. Yn 2019 waarden oersettingen fan seis fan syn gedichten yn it renommearre Deenske tydskrift Hvedekorn publisearre.

Boarne: It Skriuwersboun

Nije kollum: Dichters fan Fryslân en it Vaderland

Sûnt 2017 hat ús provinsje in Dichter fan Fryslân en dêrneist hat ek in Fries twa jier lang Dichter des Vaderlands west. Ik jou yn dit stik efkes in koarte yndruk fan de kwaliteit fan de laureaten.

Lit ús úteinsette mei Eeltsje Hettinga, dy’t DFF wie fan 2017 oant 2019. Hettinga liet him kenne as ien dy’t graach ûnderstreekje wol dat er oan de goede kant stiet, polityk en maatskiplik sjoen. It is in saneamde Gutmensch, en dat wol wolris steure yn syn poëzij as DFF, lykas gedichten oer it klimaat, krekt as soe it CO2-gehalte dêrtroch sakje.

Lês fierder by ensafh

De advyskommisje foar de GJ-priis 2021 + updeet

In hiel lang stik oer de advyskommisje foar de Gysbert 2021 yn de provinsjale deiblêden hjoed. En dat wylst de gearstalling fan dizze kommisje noch hielendal net bekendmakke is.

Op Fers2 wurdt steld dat de gearstalling  op de side fan ‘e Provinsje stien hat. Mar wêrom dan net efkes in screenshot makke? Ek hiel apart dat de deiblêden dit stik pleatse, sûnder de Provinsje te riedplachtsjen.

 

Abe de Vries hat trije oare Gysbert-winners ree fûn en stypje syn protest tsjin dizze ‘gearstalling’. Skande dat dizze respektearre auteurs efter de kwerulant De Vries oanrinne!

UPDEET

De advyskommisje is bekendmakke: ‘Nynke Heeg, Hein Jaap Hilarides en Jannes van der Velde binne troch Deputearre Steaten beneamd as leden fan de advyskommisje foar de Gysbert Japicxpriis 2021.’  En, oars as Abe de Vries yn syn stik yn de Ljouwerter hawwe wol, is Jannes van der Velde wol deeglik aktyf yn de (Fryske) literatuer: ‘Jannes van der Velde studearre algemiene literatuerwittenskip en bedriuwskunde.’ …’Van der Velde wie ek mear as tsien jier bestjoerslid fan Tresoar en advisearre dêr ûnder oare oer ferbettering fan it literêre klimaat yn Fryslân.’

Koartsein: Abe stiet alwer foar gek, en de oare ûndertekeners fan it epistel ek.

Literêre ynsest yn Fryslân, diel safolle…

Ja jonges, it is wer safier! De libbenspartner fan Abe de Vries, Friduwih Riemersma, besprekt op Fers2 de dichter syn nijste bondel Blaumelly. En wat docht bliken? Riemersma is slim ûnder de yndruk fan de poëzij fan har freon: se kent him ‘in hieltyd mear gesachhawwende poëtyske stim’ ta. Earder fûn Friduwih de bondel Brek dyn klank ek al geweldich goed.

Wat sil ik der fierder fan sizze? Ik haw alles hjir al sein.

Beskamsum

 

Friduwih Riemersma

 

Abe de Vries

 

Nije kollum op ensafh: Provinsjalistysk gejeuzel

It is in âlde Fryske wizânsje, it ôfjaan op ‘e ‘grutte’ stêd. De Fryske taal wurdt noch altyd mei it plattelân assosearre. As ik efkes yn myn boekekast sjoch dan tilt it al op fan agraryske titels: ‘Proza van het platteland’ fan Trinus Riemersma, ‘Fries Stamboek’, ferhalen, gearstald troch Alpita de Jong, en gean sa mar troch, krekt of skriuwt elke Fries oer kij, jarre en greide.

Lês hjir fierder

‘Spreek jij thuis een andere taal dan het Nederlands?’

Bespotlik, dat Ljouwerter Pidgin-projekt fan Explore The North. Der wurdt yn it foar al fan út gien dat wy allegear Nederlânsk prate thús. Krekt of bestiet it Frysk net.

https://explore-the-north.nl/nl/productie/pidginx

‘Spreek jij thuis een andere taal dan het Nederlands?’