De titels wiene op

It is my net dúdlik wêr’t dit boek útjûn wurdt, it liket my op himsels wol nijsgjirrich, in nij oersjoch fan ‘e Fryske Literatuer. Benijd wa’t se no wer oerslaan :-).

Tresoar skriuwt:

‘​ ​’Salang’t de beam bloeit’: hânboek oer de Fryske literatuur.
In tagonklik, hânsum boek oer de Fryske literatuerskiednis, dat is ‘Salang’t de beam bloeit’, útjûn yn opdracht fan Tresoar, de provinsje Fryslân en de Stifting FLMD. Unmisber foar dosinten op it HBU en yn de boppebou fan it fuortset ûnderwiis, of gewoan ek tige nijsgjirrich foar op de lêstafel. Ek handich: der is in spesjale webside mei achtergrûnynformaasje en wiidweidich lesmateriaal.’

Wat der dan net bystiet is dat it boek gearstald is fan Joke Corporaal. Ik sil ris sjen oft it al yn ‘e winkel leit.

Wat my hiel bot fernuveret, dat is de titel. Dy bestiet nammentlik al. Wiene de titels op? En wat fine de neibesteanden fan Trinus Riemersma silger derfan dat de man syn titels samar stellen wurde?

 

Unyk Poëzijprojekt Dichter fan Fryslân!

Yn dit lânskip sûnder slokje

Dat is de titel fan myn ferslach fan de premjêre fan de ‘literêre’ film Yn dit lânskip leit myn libben.

Lês hjir fierder, op ensafh.nl,

Nije anty-smookkampanje Provinsje fan start

Elmar Kuiper nije poëzijbesprekker Ljouwerter Krante

Ja, it is wier: klik hjir. Liket my in goede saak, de foarige besprekkers fan de Ljouwerter wiene oer it generaal de konservative kant neist.

Subsydzjes Fryske auteurs Letterenfonds (bywurke foar 2017)

Hjirûnder in list fan de  bedragen dy’t Fryske auteurs de lêste fiif jier fan it Letterenfonds ûntfongen hawwe.  Dizze sifers binne iepenbier, te finen by de Jierferslaggen fan it Fûns. Dêr haw ik de gegevens fan oernaam, dêrom is de tekst yn it Hollânsk.

Wat dit jier oanbelanget (2017) -dat jierferslach komt ommers noch – kin ik allinnich fan mysels sprekke: ik krij € 25.000. Itselde bedrach as ferline kear.

It giet sa by it Fûns: jo stjoere jo nijste boek op, mei in wurkplan foar it folgjende boek. De kwaliteit fan sawol it boek as it wurkplan wurde dan beoardiele.

In (relatyf) hege wurkbeurs is gjin garânsje foar in nominaasje foar de GJ-Priis, sa hat wol bliken dien, yn myn gefal.

Ik haw neffens my net ien oerslein, mar it kin de master misse. Jo melde jo mar.

 

2013

Bouke Oldenhof voor een toneeltekst (Bornmeer/
Tryater) – € 7.500
Anne Feddema voor een eerste Friestalige roman
(AFÛK) – € 10.000
Elske Schotanus voor een Friestalige roman in verhalen
en fragmenten (AFÛK) – € 15.000
Janneke Spoelstra voor een Friestalige roman (AFÛK) –
€ 20.000
Meindert Talma voor het tweede deel van de romancy-
clus Nederlands Onbekendste Popster (Passage/Excel-
sior) – € 10.000 (Nederlânsktalich)
Tsead Bruinja voor een dichtbundel (Cossee) –
€ 20.000
Lida Dijkstra voor een kinderboek (Moon) – € 10.000 (Nederlânsktalich?)
It fûnis / it font (website)
Eeltsje Hettinga, Lotte Middendorp (makers)
€ 10.000

 

2014

Bouke Oldenhof voor een kinderboek (Azul Press)
– € 10.000 (Nederlânsktalich?)
Josse de Haan voor een roman (Afûk) – € 20.000
Hanneke de Jong voor een kinderboek (Friese Pers
Boekerij) – € 10.000

2015

Elske Kampen voor een dichtbundel, Afûk, € 20.000
Anne Feddema voor een dichtbundel, Afûk, € 15.000
Tsead Bruinja voor een dichtbundel, Afûk, € 15.000
Lida Dykstra voor een kinderboek, Afûk, € 15.000
Albertina Soepboer voor een dichtbundel, Atlas
Contact, € 20.000 (Nederlânsktalich)
Ferdinand de Jong* voor een roman, Bornmeer,€ 10.000

2016

Elmar Kuiper voor een dichtbundel, Bornmeer, € 25.000
Bennie Huisman voor een roman, Afûk, € 10.000

2017

Sipke de Schiffart voor een roman, Uitgeverij Hispel, € 10.000
Arjan Hut voor een dichtbundel, Utjouwerij Fryslân AFUK, € 15.000
Elske Kampen voor een dichtbundel, Afûk, € 25.000
Bouke Oldenhof voor een toneelstuk, Bornmeer, € 10.000
Tsead Bruinja voor een dichtbundel, (Nederlânsktalich) Cossee, € 20.000
Cornelis van der Wal voor een dichtbundel, Hispel, € 25.000

 

Besprekken Eppie Dam bywurke

Eppie Dam is stoppe mei it besprekken fan poëzij yn de Ljouwerter Krante. It is my noch net bekend wa’t him opfolgje sil.

Ik haw de ôfrûne jierren in argyf oanlein fan Dam syn besprekken fan Frysktalige poëzij yn de LC. Ik die dat ek al mei de eardere poëzijbesprekkers yn dizze krante, sjoch oan de lofterkant fan dizze side.

Dam syn besprekken haw ik bywurke mei resinsjes fan:

Marten Hepkes Bakker (gearstalling Abe de Vries): Dan krije ek de fûgels dien
Eppie Dam (troch Tsead Bruinja): De aap foar de bokkewein
Elske Kampen: Ynbyld
Sipke de Schiffart: Oan dy tinke
Marije Roorda: In spantou om ‘e tiid

Klik hjir foar it oersjoch

Sigrid Kingma: de boadskipper hat it dien!

No, sjoch ris oan: de boadskipper hat it dien. It sil ek net sa wêze. Sigrid Kingma, dy’t sels de ferkiezing fan de Dichter fan Fryslân ûnjildich makke hat, fynt it not done dat ik dêr melding fan makke haw. Ik nim, foar de feroaring, ris wat fan Abe de Vries syn Facebook oer, dan hearre jo it *kuch* ris fan in oar:

24-09-17:

‘Oantemei hjoed is it mooglik te stimmen op trije ,,anonime gedichten”, seit de webside fan de provinsje. Mar dat kloppet fansels net. Yn gedicht nûmer twa hat Eeltsje Hettinga of in dûbelgonger alle war dien om dúdlik te meitsjen dat de tekst fan him is. Gedicht nûmer trije is – want dizze dichter hat sels skreaun dat se nominearre is, en dat se nét de skriuwer is fan gedicht nûmer ien – fan Sigrid Kingma. It iennichste gedicht dat noch ,,anonym” is, is gedicht nûmer ien.

Dat, hoesa trije ,,anonime gedichten”? De stimmerij is korrupt, dat is de iennichst mooglike konklúzje, en Poepjes sil dus werom nei de Steaten moatte mei har mishipte en folslein ûnkundich en ûnnoazel útfierde projekt.

Dan ha wy dêr boppe-op ék noch it probleem fan in útjouwerij – de Afûk – dy’t Nederlânsktalige, noait oer Fryske literatuer skreaun hawwende sjueryleden oansiket, én meitingjende dichters útjout én in meitingjende dichter (Kingma) fan advys tsjnnet dy’t in projekt tawiisd krigen hat troch Lân fan Tâal – in projekt dus mei fan… de Afûk – en earder de provinsje mei advisearre hat nota bene oer… de DfF-proseduere.’

Dit skriuwt Kingma hjoed (26-09-17), ik krige it binnen fia de RSS-feed. No is it nuvere, dat jo dit bloch net sjogge as jo surfe nei https://sigridkingma.wordpress.com. ik nim oan dat it fuorthelle is, mar se hat it al skreaun. Hjirûnder in fragmint:

‘It moast mar ris wêze. Hjoed ha ik wat berjochten lêzen oer de kwestje Dichter fan Fryslân. Ik wist net wat ik seach. Ien hat sels fiif kear achterinoar in blog oan my wijd. Hy hat neat op my tsjin, fersekeret er by de safolste, mar dat wie my doe al lang dúdlik. Blykber ha ik gruttere fans as ús mem, dy’t minstens ien kear deis efkes oan my tinke. Dyselde persoan hat ek besocht te rieden hokker gedicht oft fan my is, dêr’t ik út de gek ta oproppen hie. Bêst genôch, mar it is spitich dat er it spultsje foar oaren ferpest hat troch syn befiningen iepenbier te dielen. It is mar goed dat allinnich kollegadichters dat spoilerblog lêze. Dy wienen hooplik ‘profesjoneel’ genôch om op it gedicht te stimmen dat se it bêste fine.’

Nee Sigrid, do hast de boel sels ferpest, no is dy ferkiezing in farce wurden. Kinst allinnich mar dysels de skuld jaan, en net de boadskipper. Do bist sels de spoiler.

Wat ek hiel nijsgjirrich is: it oanbelangjend blochke, dat de oarsaak fan alle reboelje wie, hat Kingma wer weromsetten, mar der binne al wat ferskillen mei it orizjineel.  En nochris, hie in oare dichter as Kingma dizze nuvere flater makke, dan hie ik dy persoan ek oanpakt. Ik fal Sigrid Kingma net persoanlik oan, se hat in grouwélige flater makke, en in Dichterferkiezing ferpest.  Ik haw dat konstatearre.

Sykje de ferskillen!

Fragmint bloch Sigrid Kingma, it orizjineel fan 16-09-17:

No kinne jim stadichoan wol riede wat der te rêden is, dus ik it net langer útstelle. Ik bin nominearre foar Dichter fan Fryslân! No wit ik ek hoe’t it fielt om nominearre te wurden. Twa oaren dogge mei om de titel en nije wike is de útslach bekend. It soe machtichmoai wêze as ik it wurd! No wurde earst de trije gedichten tentoansteld en mei elk stimme, wat foar 20% meitelt yn it einoardiel. Dat is wol grappich, want it is anonym (hoewol it goed mooglik is dat it gedicht oer Peter Tuinman fan Peter Tuinman is, mar dat kin fansels ek dichtershumor wêze). Sels wit ik ek noch net wa’t de oare twa binne. Ik bin benijd oft jim myn gedicht herkenne. Foar de trouwe lêzers sil dat gjin probleem opleverje.

De ferzje fan 26-09-17:

No kinne jim stadichoan wol riede wat der te rêden is, dus ik it net langer útstelle. Ik bin nominearre foar Dichter fan Fryslân! No wit ik ek hoe’t it fielt om nominearre te wurden. Twa oaren dogge mei om de titel en nije wike is de útslach bekend. It soe machtichmoai wêze as ik it wurd! No wurde earst de trije gedichten tentoansteld en mei elk stimme, wat foar 20% meitelt yn it einoardiel. Dat is wol grappich, want it is anonym. Sels wit ik ek noch net wa’t de oare twa binne. Ik bin benijd oft jim myn gedicht herkenne. Foar de trouwe lêzers sil dat gjin probleem opleverje.

Amen.

 

Koen Eekma (AFUK) denigrearjend oer Fryske skriuwers

Dit stiet hjoed yn it Friesch Dagblad. Jo witte faaks dat de AFUK tenei de promoasje docht, wat Frysktalige boeken oanbelanget, earder wie dat in taak fan Tresoar. Eekma is de direkteur fan de AFUK, en dêrmei earstferantwurdlike foar de promoasje en ferkeap fan Fryske boeken.

Is it no net nuver dat in persoan mei sa’n funksje it hat oer ‘it literêre wrâldsje’, as er it oer Frysktalige auteurs hat? Eekma hat net sa’n hege pet op fan de Fryske literatuer, safolle is dúdlik.

Is de man no noch wol te hanthavenjen?

En fierders moat steld wurde dat de oername troch de AFUK fan de boekpromoasje ien grutte ramp is.

Nepnijs yn LC oer ferkiezing Dichter fan Fryslân

Wat skriuwt Rixt Oenema yn de Ljouwerter Krante oer de ferkiezing fan Dichter fan Fryslân?

Dichter Abe de Vries komt in verzet wanneer Poepjes zegt dat iedereen (dus ook eeEn hobby-poëet) een gedicht mag inzenden. Ze wil een dichter voor het volk. „Jo sneue poesyalbumdichter fan Fryslân-plannen…”, foetert hij. De Vries trekt zich meteen terug als kandidaat-winnaar van de Gysbert Japicxpriis 2017.

Elkenien dy’t ek mar in bytsje it literêre nijs folge hat, wit dat it weromlûken fan Abe de Vries as kandidaat GJ winner, neat mei de ferkiezing fan Dichter fan Fryslân te krijen hat.

En fierder:

Overigens: Kingma had toestemming gevraagd aan de Afûk, uitvoerder van het project, of ze het bekend mocht maken. Dat was geen bezwaar, ook omdat ze niet onthulde welk van de genomineerde gedichten van haar hand is.

It hat dus dúdlik in fersin fan de AFÛK west. Kingma hat, nei de tastimming dy’t se fan dizze ynstânsje krigen hat, in suggestyf blog skreaun, dêr’t út bliken die hokker gedicht fan har wêze moast. En, wêrom hat se dan har blog in deimannich letter alwer fuorthelle?

Ik sitearje Sigrid dan mar wer ris. Lûk jo eigen konklúzjes…

No kinne jim stadichoan wol riede wat der te rêden is, dus ik it net langer útstelle. Ik bin nominearre foar Dichter fan Fryslân! No wit ik ek hoe’t it fielt om nominearre te wurden. Twa oaren dogge mei om de titel en nije wike is de útslach bekend. It soe machtichmoai wêze as ik it wurd! No wurde earst de trije gedichten tentoansteld en mei elk stimme, wat foar 20% meitelt yn it einoardiel. Dat is wol grappich, want it is anonym (hoewol it goed mooglik is dat it gedicht oer Peter Tuinman fan Peter Tuinman is, mar dat kin fansels ek dichtershumor wêze). Sels wit ik ek noch net wa’t de oare twa binne. Ik bin benijd oft jim myn gedicht herkenne. Foar de trouwe lêzers sil dat gjin probleem opleverje.

Oenema kiest de kant fan de autoriteiten, de Provinsje. Dat is har goed rjocht, mar har stik heart dan op de opinypagina thús.