Besprekken Elmar Kuiper

Besprekken Elmar Kuiper 2017-… fan Frysktalige poëzij yn de Leeuwarder Courant. Gronologysk oardere, ôfkomstich út it argyf fan de Leeuwarder Courant.

Klik hjir

Yn de linker kolom fan myn haadside steane noch mear argivearre poëzijbesprekken.

Tenei benammen op Twitter

Ha goeie,

Wa’t graach alle dagen Knilles lêst ferwiis ik nei myn Twitter-account. Langere stikken sil ik op dit blog publisearjen bliuwe.

 

 

Rol fan Studio Roosegaarde by it wegerjen fan banieren bliuwt dubieus

Tekst: Facebook DichterS fan Fryslân

Waterconnecting2018 hat ús juster ekskuzes oanbean foar de gong fan saken oangeande de banieren mei wetterpoëzij op it Wilhelminaplein. Se sille de banieren no sa gau mooglik út har behyplike hoekje yn it stedskantoar weihelje. En se ha ús tasein dat se ein april in goed plak krije by de Wetterparade, as der yn de Aegontún in tentoanstelling oer wetter is, en dat se ek pleatst wurde kinne om de Wetterbar hinne dy’t by Wetsus makke wurde sil. Earder dizze wike hie Lân fan Taal ús al oanbean dat de banieren by guon eveneminten yn de Prinsetún stean kinne en mooglik ek by The Sea, the Sea yn Harns. Moaie foarútsichten, tank dêrfoar.

De rol fan Studio Roosegaarde by it wegerjen fan de banieren op it plein bliuwt dubieus. Neffens Waterconnecting kamen se mei in wasklist oan ‘steurende’ eleminten op it plein dy’t ferwidere wurde moasten. Dêr hearden de banieren mei wetterpoëzij ek by. Moandei waard my troch Roosegaarde noch ferwiten dat ik harren falsk beskuldige, want nee sy soenen noait poëzij wegerje omdat se fan poëzij hâlde. Tiisdei wie de lêzing al oars: se hienen ‘advisearre’ om de banieren net op it plein te pleatsen, want dy soenen yn it tsjuster dochs net te lêzen wêze en dat wie dochs skande fan de poëzij. Mar juster hat Waterconnecting ús nochris witte litten dat Roosegaarde de banieren gewoan net op it plein ha woe. Basta.

Mar gau nei Antarctica mei Waterlicht, soe ik sizze. Miskien kinne wy njonken de jierappelgedichten dy’t nei Malta brocht wurde, in iisbrekker mei Fryske skossepoëzij nei Antarctica stjoere en dêr dan yslike dichtrigels troch de ljochtsjoo hinne katapulteare. Greenpeace wol ús grif wol in skip liene. Want ik tink net dat dy bliid binne mei lasersjoos op de Súdpoal.

Syds Wiersma

Neiskrift: de regionale kranten fine dizze saak blykber gjin berjocht wurdich. cvdw

Banieren sûnder manieren

Hjirûnder stiet in statement fan DichterS fan Fryslân, dêr bin ik ek lid fan. It komt fan harren Facebookside.  Ik haw der neat oan  ta foegjen, útsein in stikmannich foto’s fan de poëtyske banieren. Dy steane ûnder it statement.

 

Waterlicht weigert Waterdicht

Afgelopen weekend werd Lân fan Taal geopend op het Oldehoofsterkerkhof. Met het vieren van het vrije, poëtische woord. Eén plein verderop zorgde gastkunstenaar Daan Roosegaarde ervoor dat banieren met Friese waterpoëzie van het Wilhelminaplein werden geweerd. De banieren werden gemaakt in opdracht van het LF2018 project Waterconnecting, bij wie Roosegaarde met zijn Waterlicht te gast was. Waterconnecting vroeg het collectief Dichters fan Fryslân enkele weken geleden om poëzie voor een aantal banieren te leveren. Het idee was dat deze tijdens Waterlicht op het Wilhelminaplein zouden staan. Mooi initiatief. Lichtpoëzie ondersteund door woordpoëzie. Diverse Friese dichters leverden een gedicht (of een poëtisch fragment) en Waterconnecting selecteerde daaruit acht teksten voor de banieren. Maar toen de Grote Vriendelijke Waterprins in de stad arriveerde, volgde zijn veto: hij vond de banieren met Friese poëzie ‘interrumperend en storend’ voor zijn waterlichtshow.

Even voor de duidelijkheid. Het gaat hier niet om hoge, verticale banieren die de feeërieke blauwe golven van Roosegaarde zouden hebben doorkliefd. Waterconnecting had goed nagedacht over de vorm. Het zijn horizontale banieren op manshoogte, die de golven op geen enkele manier konden breken.
Het kost wat als je Roosegaarde boekt. En dan heb ik het niet over geld. Maar over vrijheid en zeggenschap over een stadsplein, en over het vrije woord. Wie Roosegaarde boekt betaalt blijkbaar de prijs van de censuur. Het is één ding dat een kunstenaar durft te beweren dat poëzie interrumperend en storend voor zijn kunst is. Veel zorgelijker wordt het als men hem vervolgens zijn zin geeft en de poëzie het onderspit delft. Deelnemend dichter Tsjisse Hettema reageerde als volgt: ‘As in keunstner bang is foar oare foarmen fan keunst, of der it near op lizze wol, dan hâldt er sels op keunstner te wêzen.’

Je taal vieren is een vrijstaat’, is het uitgangspunt van Lân fan Taal. Men krijgt pijnlijk gelijk. De banieren met de Friese watergedichten staan nu in het hart van de vrijstaat: veilig opgeborgen achter een kapstok in het Leeuwarder stadskantoor, onder het wakend oog van Obe en Tsjêbbe. Niemand zal begrijpen waarom ze daar staan. Ze hebben geen enkele context. De opstelling lijkt meer op een kabinet voor dode banieren dan een exhibitie van levende poëzie.

Voor mij is de cruciale vraag nu: Wat is de betekenis van vrijstaat Lân fan Taal, als één plein verderop zomaar het exclusieve dictaat van een over het paard getilde waterprins kan gelden?

Waterlicht gaat misschien naar Antarctica, liet Roosegaarde ons enthousiast weten. Gelukkig voor hem en voor ons wonen daar geen dichters die zijn sprookje kunnen interrumperen.

Syds Wiersma

 

 

Klik op ‘e foto’s foar in grutter byld.

 

Alle acht banieren steane no yn it Ljouwerter Stedskantoar/Gemeentehûs, lyk neist de yngong. Net in raar plakje op himsels, mar se binne wol hiel ticht opinoar pleatst, jo kinne it allinnich fan de sydkant lêze. Mar ik haw begrepen dat it ferline wike noch folle slimmer wie, wat de wize fan pleatsen oanbelanget.

 

 

In part fan de banieren hie ferline wike in plakje fûn yn it eardere gebou fan de Wetterlieding, no Grandcafé Z. In ‘gesellich’ hoekje, no? Se hingje der (05-02-2018) noch…

 

Al mei al in beskamsume gong fan saken. It EGO fan Roosegaarde reaget Fryske poëzij oan ‘e kant, en de Gemeente Ljouwert folget de Grutte Keunstner slaafsk. Wat noch de measte argewaasje opleveret, by my alteast, is dat DichterS fan Fryslân earst op 05-02-18 berjocht krige oer de krekte reden wêrom’t de banieren net op it plein pleatst wiene.

De titels wiene op

It is my net dúdlik wêr’t dit boek útjûn wurdt, it liket my op himsels wol nijsgjirrich, in nij oersjoch fan ‘e Fryske Literatuer. Benijd wa’t se no wer oerslaan :-).

Tresoar skriuwt:

‘​ ​’Salang’t de beam bloeit’: hânboek oer de Fryske literatuur.
In tagonklik, hânsum boek oer de Fryske literatuerskiednis, dat is ‘Salang’t de beam bloeit’, útjûn yn opdracht fan Tresoar, de provinsje Fryslân en de Stifting FLMD. Unmisber foar dosinten op it HBU en yn de boppebou fan it fuortset ûnderwiis, of gewoan ek tige nijsgjirrich foar op de lêstafel. Ek handich: der is in spesjale webside mei achtergrûnynformaasje en wiidweidich lesmateriaal.’

Wat der dan net bystiet is dat it boek gearstald is fan Joke Corporaal. Ik sil ris sjen oft it al yn ‘e winkel leit.

Wat my hiel bot fernuveret, dat is de titel. Dy bestiet nammentlik al. Wiene de titels op? En wat fine de neibesteanden fan Trinus Riemersma silger derfan dat de man syn titels samar stellen wurde?

 

Unyk Poëzijprojekt Dichter fan Fryslân!

Yn dit lânskip sûnder slokje

Dat is de titel fan myn ferslach fan de premjêre fan de ‘literêre’ film Yn dit lânskip leit myn libben.

Lês hjir fierder, op ensafh.nl,

Nije anty-smookkampanje Provinsje fan start

Elmar Kuiper nije poëzijbesprekker Ljouwerter Krante

Ja, it is wier: klik hjir. Liket my in goede saak, de foarige besprekkers fan de Ljouwerter wiene oer it generaal de konservative kant neist.

Subsydzjes Fryske auteurs Letterenfonds (bywurke foar 2017)

Hjirûnder in list fan de  bedragen dy’t Fryske auteurs de lêste fiif jier fan it Letterenfonds ûntfongen hawwe.  Dizze sifers binne iepenbier, te finen by de Jierferslaggen fan it Fûns. Dêr haw ik de gegevens fan oernaam, dêrom is de tekst yn it Hollânsk.

Wat dit jier oanbelanget (2017) -dat jierferslach komt ommers noch – kin ik allinnich fan mysels sprekke: ik krij € 25.000. Itselde bedrach as ferline kear.

It giet sa by it Fûns: jo stjoere jo nijste boek op, mei in wurkplan foar it folgjende boek. De kwaliteit fan sawol it boek as it wurkplan wurde dan beoardiele.

In (relatyf) hege wurkbeurs is gjin garânsje foar in nominaasje foar de GJ-Priis, sa hat wol bliken dien, yn myn gefal.

Ik haw neffens my net ien oerslein, mar it kin de master misse. Jo melde jo mar.

 

2013

Bouke Oldenhof voor een toneeltekst (Bornmeer/
Tryater) – € 7.500
Anne Feddema voor een eerste Friestalige roman
(AFÛK) – € 10.000
Elske Schotanus voor een Friestalige roman in verhalen
en fragmenten (AFÛK) – € 15.000
Janneke Spoelstra voor een Friestalige roman (AFÛK) –
€ 20.000
Meindert Talma voor het tweede deel van de romancy-
clus Nederlands Onbekendste Popster (Passage/Excel-
sior) – € 10.000 (Nederlânsktalich)
Tsead Bruinja voor een dichtbundel (Cossee) –
€ 20.000
Lida Dijkstra voor een kinderboek (Moon) – € 10.000 (Nederlânsktalich?)
It fûnis / it font (website)
Eeltsje Hettinga, Lotte Middendorp (makers)
€ 10.000

 

2014

Bouke Oldenhof voor een kinderboek (Azul Press)
– € 10.000 (Nederlânsktalich?)
Josse de Haan voor een roman (Afûk) – € 20.000
Hanneke de Jong voor een kinderboek (Friese Pers
Boekerij) – € 10.000

2015

Elske Kampen voor een dichtbundel, Afûk, € 20.000
Anne Feddema voor een dichtbundel, Afûk, € 15.000
Tsead Bruinja voor een dichtbundel, Afûk, € 15.000
Lida Dykstra voor een kinderboek, Afûk, € 15.000
Albertina Soepboer voor een dichtbundel, Atlas
Contact, € 20.000 (Nederlânsktalich)
Ferdinand de Jong* voor een roman, Bornmeer,€ 10.000

2016

Elmar Kuiper voor een dichtbundel, Bornmeer, € 25.000
Bennie Huisman voor een roman, Afûk, € 10.000

2017

Sipke de Schiffart voor een roman, Uitgeverij Hispel, € 10.000
Arjan Hut voor een dichtbundel, Utjouwerij Fryslân AFUK, € 15.000
Elske Kampen voor een dichtbundel, Afûk, € 25.000
Bouke Oldenhof voor een toneelstuk, Bornmeer, € 10.000
Tsead Bruinja voor een dichtbundel, (Nederlânsktalich) Cossee, € 20.000
Cornelis van der Wal voor een dichtbundel, Hispel, € 25.000