Tag Archives: Anne Dykstra

Yn de werhelling: IT FRYSK MOAT STIKKEN!

It Frysk moat stikken!

Anne Dykstra: nije stavering is ferplicht!

Wol efkes nei dit ferske harkje, snoadkonten! Op dat reade (of is it oranje?) sirkeltsje klikke. Sofort!

Besprek de Moanne, jiergong 9 nû. 2. Mei rapportsifers!

Nee, op it net stiet noch altyd de net al te oanloklike foarside fan nû.1, mar nû. 2 is al in skoftke út. Hjirûnder folget myn ûnmeilydsume, mar dochs nei objektiviteit stribjende besprek. Mei rapportsifers. De foarkant: Jochem Hamstra is in bêste keardel, mar dy trui kriget in 6.4. Estafettekollum is neat oan, in 4.3. […]

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin