Tag Archives: bakje iten

Nije side Sirkwy: in resinsje

It wie my ûntkommen, der binne neffens my ek gjin (parse)berjochten nei bûten brocht, mar de nije side fan Sirkwy stiet al in deimannich online. Litte wy net al te negatyf úteinsette: it sjocht der in stik fleuriger en oantrekliker út as de âlde, grize side. Jo wurde oars al wat senuweftich fan dat hinne […]

Abe kreaket wer in Hispel-bondel ôf! (2)

Dit skriuwt Henk van der Veer op Twitter: In reply to Cornelis van der Wal Henk van der Veer @henkvdveer 1d @Knilless Súver bij ut onbeskofte om’t ou su’n flutresênsy! Wêrom hier nòch langer op reageare? Gewoane negeare! #snekeradfys Ik haw kontakt socht mei de kultuerredaksje fan it FD, wat de Abe de Vries syn […]

Dei twa fan Tresoar yn ‘e cloud

En de liener yn ‘e kjeld. Noch gjin katalogus fan Tresoar te finen. Gjin liengegevens online. En in grut part fan sirkwy.nl leit der al hat in moanne út. Wurdt neat oan dien. Ik haw sawol sirkwy as tresoar in mail stjoerd, mar dêr wurdt net op reagearre. Net al te fatsoenlik, no. Ik haw […]

Gjin Boekefeest!

Nee, ek dit jier gjin Boekefeest foar Knilles. Wy sille mei de Caravan nei it Djippe Suden (fan Fryslân)… En wa’t de Gysbert dit jier kriget… It sil my in woarst wêze. Ik doar nammers wol de foarsizzing te jaan dat it Koos Tiemersma wurdt. Nee, dat bespotlike pseudonym krij ik net út ‘e pinne… […]

Literêre fytstocht op ‘e klaai

Ja minsken, der komme tige hite dagen oan, jim wisten it al. Ik kin der wol aardich oer, mar sjoch der net nei út. Earjuster wie it moai, net al te waarm fytswaar, dat ik bin fia Deinum, Dronryp, Bitgummole, Ingelum en Marsum wer yn Ljouwert bedarre. Underweis seach ik Sito Wyngaarden fytsen, yn Bitgummole. […]

Abe brekt mei Breukers

No, is dat net in moaie kop? Ik haw it út tige betroubere boarne: Abe de Vries wol net langer gearwurkje mei Chrétien Breukers. It ynsjoch komt in bytsje let, mar dat binne wy wend by Abe. Ein ferline jier ferskynde der noch in samling essays fan De Vries by Breukers syn útjouwerij De Contrabas. […]

Grinzer foarside LC + updeet

Ik haw sels sawat 18 jier yn Grins wenne, dat ik wit wol wat fan de mentaliteit dêre. Moaie stêd oars! Dêr giet it net om. Lykwols, dat de Grinzers de Ljouwerter Krante sawat oernommen hawwe noasket my alhiel net. Op ‘e kranteredaksje wurde de ‘Friezen’ hieltyd mear oan kant skood, dat wurdt besocht alteast. […]

Harns: literêre fytstocht

Hjoed haw ik wer ris in eintsje te fytsen west: nei it strân fan Harns. Ik trof it net net, want it wetter stie tige leech en de loft beluts. It wie der mar in dridzige bedoening, dat mar gau werom nei Ljouwert. Underweis kaam ik Beart Oosterhaven tsjin, de dichter, muzykman en noch folle […]

Kultureel bakje

No sjoch ris oan, Ljouwert wurdt Kulturele Haadstêd. Dat hat fansels alles te krijen mei it feit dat Knilles wer yn syn bertestêd wennet. Nee, grapke fansels, mar ien as -dêr hast him wer- Abe de Vries mient al dat er heechstpersoanlik ferantwurdlik is foar dizze útferkiezing. It wiene krekt figueren as Abe en loftfytser Henk […]

Bliktsjetteldragonders

‘Behalve met de stad, lijkt De Vries ook niet zoveel met mensen te hebben. Hier en daar fietst of wandelt iemand voorbij, maar in het leven langs de stadsranden heeft hij zich niet echt verdiept. Dat maakt zijn foto’s afstandelijk. Ze constateren, maar voor een aansporing die Piersma erin ziet missen ze betrokkenheid.’ No, Abe sil wol wer […]