Tag Archives: Bornmeer

Oeuvre Tsjêbbe Hettinga útmolken

Bornmeer, de útjouwerij dy’t yn it ferline ûnder oaren myn eigen poëzij útjûn hat, sjocht hjoeddedei net folle brea yn it publisearjen fan dichtwurk. Allinnich Tsjêbbe Hettinga silger syn wurk wurdt noch útjûn, wat poëzij oanbelanget. En dan hieltyd wer deselde fersen. Yn hieltyd oare folchoarder en gearstalling. No kriget keapman Steven Sterk (baas fan […]

Kristus Pavlov

Meikoarten yn de winkel. Mar no al te bestellen by Bornmeer: Kristus Pavlov, de nije dichtbondel fan Cornelis van der Wal. Lykas wenst wer 33 gedichten. Dus.

Oranje Pinda

Juster in moaie dei hân yn Ljouwert. Ja, ut ken Henk! De ekspo fan Feddema is hiel moai, heechromantyske skilderijen mei P. Y. Tsjaikofsky as kuierder yn de haadrol. Dêrfoar wie ik efkes yn Tresoar, in drokte fan belang. Ik siet ek noch efkes achter de boekestand fan Bornmeer en haw mar leafst twa boeken […]