Tag Archives: Buro de Vries

Koweletters op it buro

No, de Omrop hat in nije side. Ik bin der net sa oer te sprekken… Wêrom dy koweletters? Der binne ek brillen te keap. By de Action bygelyks, foar in pear sinten. En der is ek gjin nijsrubryk mear mei it kopke Frysk/kultuer. Yn ien kear ôfskaft dus, de kultuer. Wat dat oanbelanget rint de […]

De ûndraachlike ynfloed fan Knilles

Witte jo it noch? In skoftke lyn stjoerde ik in mail oan Omrop Fryslân, mei dizze ynhâld: Bêste buro de Vries. Omrop Fryslân is in Frysktalige Omrop. En dêrom besprekt de lêsklup frijwol nea in Frysktalich boek. Logika, neame se soks. fr gr Cornelis van der Wal No sa, dat hat holpen, want de earste […]

Mail oan Buro de Vries

Bêste buro de Vries. Omrop Fryslân is in Frysktalige Omrop. En dêrom besprekt de lêsklup frijwol nea in Frysktalich boek. Logika, neame se soks. fr gr Cornelis van der Wal

Se mutte fut

Ja minsken, ik bin in bytsje drok mei allerhanne skriuwwurk, mar ik moat myn trouwe lêzerkes fansels net yn ‘e steek litte. Hee, wat sjoch ik by Buro de Vries? De lêsklub oer de biografy fan prins Bernhard. Ien kear yn de moanne komt de lêsklub byien yn Buro de Vries om in boek te […]