Tag Archives: Daam de Vries

Dizenige Lieven

Lieven Bertels – hy skynt hjir in pear huzen fierderop te wenjen, mar ik haw him noch nea troffen – is artistyk lieder fan KH2018. Der stiet in petear mei de bêste man op de side fan de Moanne. De Moanne, mei Ernst Bruinsma as grutte roergonger, dy’t fynt dat ik gjin dichter bin, alteast […]

Fryske Akademy misbrûkt tekst tsjinstanner nije stavering

Ik nim oan dat Daam de Vries hjir sels noch wol oer skriuwe sil, mar ik woe myn miening ek mar efkes nei bûten bringe. De Fryske Akademy hat in wiidweidch artikel oer de ‘nije stavering’ op har side pleats. Hjir stiet it. Ik bin tsjin, fansels. De Akademy is foar, want se hawwe dit […]

De fine fleur fan de Fryske Literateur

Ik hie noch wat foto’s oer fan myn reportaazje fan ôfrûne snein. It soe skande wêze om dy net efkes sjen te litten. Ik jou mar gjin kommentaar by de plaatsjes. Better fan net. Klik op de foto’s foar in grutter byld. Wy hawwe nasy iten.          

Omroep Daam

Ik falt my dochs bot ôf, it lytse oantal Friezen dat har eigen taal skriuwe kin. Jo meie  dus no wol stelle dat it ûnderwiis finaal tekoartsjit. En Jannewietske kin prate wat se wol, it is benammen de polityk oan te rekkenjen dat it Frysk net as folweardige taal brûkt wurdt. Skokkende foarbylden fan min […]

Reaksjes op dichtersjûn yn Britswert

Daam de Vries: “Der wiene dichters yn Britswert. Dat is wat mei literatuer. Boeken en sa. En dan lêze se foar. Guon lêze de gedichten sels leaver mar ik fyn dit wol moai. En maklik. Want as ik se sels lês begryp ik der yn de regel hielendal neat fan. De ynlieding fan Piter Boersma […]