Tag Archives: de Moanne

Skriuwe foar De Moanne is ferbean?

Ik hâld hoe en wat en wêr en wa noch efkes Geheim, mar der komt in nije útwreiding fan myn no al behoarlik alsidige artistike karjêre: ik wurd Akteur yn in Film. Ik ken de tekst al hast út ‘e holle. It giet oer… Letter mear. Ik seach earder dizze wike in bytsje hiel nuver […]

Sosjale Moanne

Ik haw noch net nei ûnderen ta west om te sjen oft de nije papieren Moanne al yn de bus leit, mar de helte stiet al (fergees) op it net. Wit net oft ik diskear wer ris ien fan myn romrofte besprekken skriuwe sil. Ik wol der no yn elts gefal al in pear artikels […]

‘Rêstige gedichten’ en: ensafh bestiet net

No moat it net mâlder wurde: wat in mislediging! In sekere Harry Bouhús hat it yn de Ljouwerter oer ‘rêstige gedichten’. Dat lit ik my net sizze! Yn deselde krante, fan 16-02-2011, ek in ‘Bijeengelezen’ fan de topsjoernalist Sietse de Vries. Kees ‘t Hart mient dat der noch mar ien Frysk literêr tydskrift is: de […]

Speklapke ûnder kuratele

Aardich dat de Moanne ek wat aktiver op ynternet wurdt, no noch wat better om de kwaliteit tinke wat de digitale ynstoerings oanbelanget! Guon minsken kinne better ûnder kuratele steld wurde, is’t net sa? Soene se de konkurrinsje mei ensafh oanwolle? Kânsleas! Oer de Moanne sprutsen, ik krige de papieren ferzje hjoed wer yn de […]

Koos, Snip en Snap

No, it is my wat. Foar it earst in boek fan Koos Tiemersma yn ‘e hûs. Tiemersma, eks- Frysktalich  skriuwer, mar nuver genôch dochs oanfierder fan de Fryske skriuwers, as foarsitter fan It Skriuwersboun, hat syn boek De Mjitte, dat no nuver genôch Ien is in swalker hjit, fergees beskikber steld om del te laden, […]

Wichtich Literêr Nijs

No sa, dêr wie ik al wer. Wiene jim ûngerêst? Koene jim net sliepe om’t ik juster gjin blochke skreau? Moai sa. Lit ik yn it foar ferklearje dat wat ik hjirnei skriuw de wierheid is, alteast, ik werhelje wat ik juster heard haw. Want jim witte, ik wol wolris fabulearje. Diskear dus net. Ik […]

Provinsje twingt de Moanne en ensafh ta fúzje!

Al earder publisearre (earne) op myn âlde weblog, mar doe as grapke. No is it bittere wierheid minsken! De Fryske oerheid wol sa min mooglik jild oan de Fryske literatuer ferskite. Alle jild giet nei it projekt om Kulturele Haadstêd te wurden, wylst elkenien dy’t in bytsje neitinke kin wit dat soks folslein ûnrealistysk is. […]

Succeservaring van eenen aap

Noch altyd de Moanne net goed lêzen, ik wit ek net oft ik meikoarten oan in djipdollend besprek takom. Moarn set ik hjir yn elts gefal it poëzijbesprek del, dat hjoed yn it Deiblêd ôfprinte is. Ik seach oars yn ‘e gauwichheid dat Arjan Hut syn nije bondel by de AFÛK útkomt, dat wie oars […]

De Online drang

Ja, alwer hielendal bekommen fan it Oranje-gedoch. Lit ik der fierder mar oer swije: de Tour liket dit jier wol deeglik nijsgjirrich te wurden! Mar dat sis ik alle jierren. It sil wol wer Contador wurde. Ja, dat klipke bin ik noch mei oan ‘e gong, skave, knippe, lûd bewurkje… Minsken tink derom: Dit is […]

Wyn gûlt yn de prosessor

No, dat is ek wat, de Moanne hat in ferkearde ferzje pleatst fan Jan Folkerts syn artikel oer Jorwert. Eksuses binne al oanbean. Lykwols net sa snoad fan de redaksje. Ik krige it berjocht dat Go-Gol wer online stean soe. Dat wy dat noch meimeitsje meie! Mar, by my wurket it net. Soene se de […]