Tag Archives: Douwe Tamminga

Weromfytsende parody

Fannemidei koft by de weromfytswinkel. Kringloop dus. Foar 0,25 €. In klassiker fan Douwe Tamminga, ûnder de skûlnamme Tamme Tysker. Dit bringt my ta de wichtige fraach: wêr is de parody bleaun yn de Fryske, mar my tinkt ek ynternasjonale dichtkeunst? Faaks kinne tûke lêzerkes my op resinte foarbylden wize? Ja, yn Fryslân binne der […]

The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In […]

ensafh op papier

Ensafh nû. fjouwer, de papieren edysje, lei in deimannich lyn wer yn de bus. Dat wol sizze: allinnich foar abonnees fansels. Myn nederich *kuch* persoantsje hat ek in bydrage levere, yn de foarm fan in wiidweidich besprek fan Douwe Tamminga syn Samle Fersen. Dat, binne jo nijsgjirrich wurden? Dan gau nei de bettere boekwinkel, of […]

Tragyske moanne

Ja, leave berntsjes, ik haw it pamflet. Ja, kocht. En ek al útlêzen, yn de trein rjochting Grins en werom. No baarnt it my yn, mar ik sil der (tink) op in oar plak oer skriuwe. Dat ik sis neat! Ek binnen, mar dan net kocht, want it is skandelike djoer, mar liend: de Samle […]

Klinysk Idioom

Noch mar krekt in bytsje bekommen fan it ferstjerren fan ien fan de grutste opera-komponisten fan hjoed de dei, kaam de folgjende skok: de katalogus fan Tresoar wurket net. Se binne de boel oan it fernijen, sa docht bliken. Ik soe fannemiddei wat nije boeken liene, mar kin net ynlogge. Yn elts gefal, dochs mar […]