Tag Archives: Duo von Däniken

Harkje Bliksem! Bobke Dillema!

Fan it fabryk nei de kroech

De nijste von Däniken! Fan it fabryk nei de kroech. Klik hjir… Of op it plaatsje. Jo dogge mar.

It Duo yn Asteriks

No, dat gie treflik justerjûn, it optreden fan Duo von Däniken op Poadium Asteriks! Hjirûnder in stikmannich foto’s fan Dinie Postma. Dy mei de mûtse is Anne Feddema, dy mei de pet is Knilles. Dus. Meikoarten stiet ‘Nordic Walkmen’ op YouTube. Jim binne noch net fan ús of…  

Net ferjitte!

Oankundiging: Duo von Däniken 10-01-14 Podium Asteriks

  Klik hjirboppe foar mear ynfo

It Sinneliet fan Duo von Däniken

Artikel yn LC mei oandacht foar it DUO

Duo von Däniken: It Bekje

It Fryske Liet revisited

Drok dwaande mei it optreden fan Duo von Däniken op Explore the North. Dêr sit noch wol aardich wat wurk yn… Wat it wurde sil? Nee, jo krije gjin foarpriuwke… Wat ik my wolris ôffreegje is wêrom’t der net mear harkers binne foar it Duo. It Fryske Liet bygelyks. Is dochs in machtich moai ferske? […]

Net ferjitte! 23-11-13 Duo von Däniken by Explore The North

Klik hjir foar it programmaboekje. Hjir spylje wy ús lytse rock-opera ‘Nordic Walkmen’ Nachts nei tolven. En fansels in soad Frysk yn de teksten!