Tag Archives: Elmar Kuiper

Besprekken Elmar Kuiper

Besprekken Elmar Kuiper 2017-… fan Frysktalige poëzij yn de Leeuwarder Courant. Gronologysk oardere, ôfkomstich út it argyf fan de Leeuwarder Courant. Klik hjir Yn de linker kolom fan myn haadside steane noch mear argivearre poëzijbesprekken.

Elmar Kuiper nije poëzijbesprekker Ljouwerter Krante

Ja, it is wier: klik hjir. Liket my in goede saak, de foarige besprekkers fan de Ljouwerter wiene oer it generaal de konservative kant neist.

Besprekken Eppie Dam bywurke

Mei de nijste bondels fan Wilco Berga en Elmar Kuiper. Klik hjir foar it oersjoch.

Unfatsoenlike Gysbert

Net elkenien is lokkich mei de proseduere om de Gysbert 2013 hinne. ‘De PC Hooftpriis wurket ommers ek net mei nominaasjes’, sa hearde ik juster in ferneamd Frysk skriuwer sizzen. En it is ek hiel eigenaardich en eins planút ûnfatsoenlik dat de nominearren net op ‘e hichte brocht binne. Dy moasten it nijs fia internet […]

The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In […]

23 Fryske dichters – Wyld Hynder Films

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xxrGeR6TRZ0[/youtube]

Six Friesian poets

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Rr8GjqGqViY[/youtube]

dEROELS: Net mear sa as ik tocht

De simmerhit fan dEROELS, opnaam yn de Noorderzon studio troch Sytze Broersma. Kamera en montaazje: Elmar Kuiper, juny/july 2012 Mei tank oan: Figuranten foar de film ‘De Greidegeast’ [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Sf3z4V7B4FQ&feature=player_embedded[/youtube]

Iepen brief oan Tresoar

Bêste minsken fan Tresoar, ik haw wer wat te seuren. It is wier dat ik yn it jier 2004 De Gouden Lykdoarn foar de Meast Paranoïde Skriuwer ûntfange mocht, in priis dêr’t ik noch altyd tige grutsk op bin, benammen fansels omdat er ûndertekene is troch Arjan Hut, mei wa’t ik oare wike nammers de […]

Gij zult niet Zweven!

Hee, apart. Krekt neidat ik myn lêste reaksje op Elmar Kuiper syn opmerkings by myn foarige bloch delskreaun hie, lies ik dit op it net: ‘The story is well-known in poetry circles: around 1968, disgusted by his difficulties with publishers and by what he perceived as the careerist strategies of many poets, Duncan vowed not […]