Tag Archives: Emily Dickinson

Oersette Hollânsk ==> Frysk: tiidfergriemerij

Nee, ik doel net op offisjele, ambtlike teksten. Dy hearre yn it Frysk beskikber te wêzen. Ik haw it oer literêre teksten. Lykas dit gedicht fan Martin Reints, oerset troch Eeltsje Hettinga. Literêre oersettingen hawwe neffens my as doel de oarspronklike tekst begrypliker te meitsjen foar de lêzer dy’t it orizjineel net hielendal folgje kin. […]