Tag Archives: Erosmos

Nostalgy: Go-Gol, Erosmos, Kistwurk… (+update) +(noch in update)

Aansens komt der wer in nije ôflevering fan ensafh online te stean. Prachtich fansels. Mar, jou it no mar ris ta: misse jo it prachtblêd Go-Gol ek sa? Dêr is in oplossing foar: klik hjirre… En Erosmos dan? Ek noch nei te lêzen,  hjirre… En, jawis, Kistwurk stiet der foar in part ek noch op, […]