Tag Archives: farsk

Literêre fytstocht: Ytsje Hoekstra + Updeet

Ik fytste niiskrekt efkes nei de LIDL om boadskippen te dwaan. Underweis trof ik Ytsje Hoekstra, ek op ‘e fyts. Wy diene beide krekt oft wy mekoar net seagen, mar dat wie net sa. Ytsje wie lilk op my, se luts in gesicht as in tuorre. Ja minsken: de boadskipper hat it wer dien! It […]

Ut de argiven: Farsk 76

fan web.archive.org in side fan Farsk, de foarrinner fan ensafh. Troch mysels ûntwurpen. It koe minder, al sis ik it sels. Ek ensafh lûkt meikoarten in nij jaske oan. Mar dat jaske meitsje ik net sels diskear. Klik op it plaatsje foar in side út 2006. Doe wie der ek al Fryske literatuer.

Nostalgy of sa…

No, dat like noch net iens sa min, myn âlde ûntwerpen fan farsk.nl. Al sis ik it sels. En wat in wurk haw ik dêr fan hân! Bin dus ek mar in feredelde amateur… Te finen hjirre.