Tag Archives: flst

Flst en de ûnmooglike leafde

Neffens Fryslân lêst syn Toppers is in date mei in persoan fan it selde geslacht wierskynlik ûnderdiel fan in ûnmooglike leafde. Lekker modern binne se dêre! Moatte wy it COC der net efkes op ôfstjoere? Wat soene de Hollânske Toppers Gordon en Joling hjir wol net fan fine? PS:  ferjit net de kommintaren te lêzen! […]

FLST op ‘e knibbels foar de Hollanners

Op ‘e knibbels? Binne se Roomsk wurden? Dat lêste wit ik net, mar ik bedoel wat oars. It giet om dy Hollânsktalige ‘flyer’ dy’t it FLST fannemiddei as parseberjocht omstjoerd hat. Yn it Hollânsk dus, wylst it om Frysktalige boeken giet. It is ek sa slim nei te kommen, no, dat Frysk. “Deze roman is […]