Tag Archives: Friduwih R.

Reboelje yn bestjoer Skriuwersboun!

Heden, heden, it moat net mâlder! Ik parafrasearje hjirûnder in tekst dy’t my ûnder eagen kaam: Friduwih R. dielt mei: Op 16-1o-15 hawwe sawol de foarsitter, in trijetal bestjoersleden, de siktaris  en de oersetterswurkgroep, yn in gearkomste  fan it bestjoer har wantrouwen yn myn hanneljen as ponghâlder utere. It bestjoer bestiet út: Tryntsje van der Veer – […]

Waling Gaos

Heden, alwer in ôflevering fan Fers2! Dan begjint de wike goed, kin net better. Wy wurde mar ferwend! In hiel aardich stik fan Abe de V. hear, oer Waling Dykstra. It essay fan Friduwih R. is stilistysk bepaald gjin masterwurk. It giet oer de digitale Fryske tydskriften, wol’k leauwe, en dan komt fansels ek ensafh.nl […]