Tag Archives: gerard reve

Gerard Rêve…

Ofrûne nacht dreamde ik dat ik by Gerard Reve op besite wie. Yn syn boekekast stiene aardich wat Fryske boeken, dat seach ik oan de pompebledsjes op de rêch fan de boeken. It wie net yn Greonterp, mar yn ien as oar rychjeshûs. Hy wie tige freonlik, mar sei net in soad. Mear wit ik […]

Gerard Reve: Eendje Kwak

Foar… [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-HrBZNyTNMw[/youtube]

De Taal der Knilles

It grutste nijs is fansels dat ik wer lid bin fan it Skriuwersboun. En ik wol it oare jier ek yn it bestjoer, as ferljocht despoat. Komt hielendal ynoarder. Stim op Knilles! Ik wie juster mei myn Muze by de Reve-betinking. By Huub Mous is dêr ek wat oer skreaun. Ik haw noch efkes in […]

Mazeppa bargelapke

No minsken, goed berjocht: de subsydzje is takind, dat it produksjeproses fan Kristus Pavlov wurdt yn gong setten. Fierders haw ik my opjûn as nij manlik lid (jaja, grapke pikt fan Reve) fan it Skriuwersboun, mar se reagearje oant no ta noch net. Soene se net oer krityske leden kinne? Ik bedoel it goed, no. […]

100 gûne foar in fiskje

Jawis, ik sjoch it fuotbaljen ek, mar oant no ta lang net alle wedstriden, dy fan Oranje fansels al. Bin oars noch net sa bot yn ‘e stimming. Al wer oan it skriuwen, resinsjewurk ek wer oppakt. Dichtsjen giet hiel treflik, meikoarten wurdt der wer wat publisearre. Ek Jelle van der Meulen fynt it skande […]

Horoskoop Gerard Reve

Reve Yn Tsjerke

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hfJS335H6Bk&feature=related[/youtube]