Tag Archives: gûlash

Teake de ‘literatuerkenner’ wer yn opspraak

Ha goeie. It is wer safier: de ‘literatuerbefoarderer’ is wer yn opspraak. Sa’t Jelle Breuker by Huub Mous skriuwt: ‘Josse (de Haan cvdw) syn opmerking dat literêre kommisjes en Trésoar de oersetting opkeare woene is te koart om ‘e hoeke. Guon leden fan in kommisje woene dat net, en ien manljuspersoan by Trésoar. Ut oergeunst […]

Elektroanyske fyts

Moai, ik bin dus yndied lid fan it Skriuwersboun, want ik krige juster de nije Oesdrip yn de elektroanyske brievebus. Nijsgjirrich hear! Mar neffens de statuten mei ik my no net mear negatyf útlitte oer it Boun, oars wurd ik der wer útknikkere… No… Dan mar in pear foto’s fan fanmiddei op de fyts. In […]

Snein fan stúdzje en skriuwen

Bin wer hielendal yn de astrology, de âldste wittenskip, sa’t jo witte. In stúdzje dêr’t jo nea op útsjoen reitsje. En it hat neat sweverichs, alteast net sa’t ik it benaderje. Ik gean hieltyd mear oer nei de klassike astrology, lykas beskreaun troch William Lilly en fierders komt ek wer de jyotish nei boppe, de […]