Tag Archives: It Dockumer Lokaeltsje

Dockumer kroade

No minsken, myn nijste bondel Kristus Pavlov komt ek yn de sutelkroade te lizzen. Is’t net prachtich? Jawis, it is in moai ynsjatyf! En it soe moai wêze om ris in reaksje fan de Bûterhoeke te lêzen op dit barren, faaks jouwe se harren flaters ris ta. Dream on, hear ik jo sizzen… Yntusken bin […]