Tag Archives: Jacobus Q Smink

De Stien fan fan Jacobus & Man en Mem fan Elske

No sa. Fannemoarn twa literêr-kulturele evenmeninten meimakke. Earst de ûntbleating fan de Stien fan Jacobus. ‘Tongermolke yn blik’ hjit it fers, en, yndied, it tongere ek werklik in bytsje, yn ‘e fierte. In stikmannich foto’s makke. Jo fine de stien op ‘e hoeke fan ‘e Wirdumerdyk. Dêrnei hiene wy de presintaasje fan Elkse Kampen hat […]

Sjuery Gysbert: net-literêre arguminten

Alderearst in rektifikaasje: der wie wol drank by de Griene Weide, myn korrespondint hie it by it ferkearde ein, dat ik haw him per direkt dien jûn. It wie in moai barren yn Boalsert juster, ik haw noch bamy iten nei ôfrin, tegearre mei in grutte groep feestgongers. Mar steane jo my ta dat ik […]

ANCOPRIIS 2011 wurdt útrikt op 4 Oktober tidens it Ensafheest

Op freed 4 oktober oansteande wurdt tidens it ensafheest II de AnCopriis 2011 útrikt oan Jacobus Q. Smink. Better let as net. De AnCopriis is in ûnregelmjittich takend earbewiis oan in Fryske kulturele gigant. Eardere priiswinners wiene ûnder oare: Chrétien Breukers en Pieter de Groot. De sjueryleden binne Anne Feddema en Cornelis van der Wal […]

Ofgryslik saaie petearen

Geweldich! De Gysbert 2013 is foar Jacobus Smink! De sjuery koe net om myn poll hinne, sa docht bliken. Dizze bekendmakking wie juster eins it iennige hichtepunt fan it jierlikse Boekefeest yn Tresoar. Ofgryslik saai wiene de petearen dy’t laat waarden troch Karen Bies. Bies wie bepaald net yn topfoarm. In ferneamde eks-radiofrou sei letter: […]

Literêre fytstocht 10-07-2011

Drok mei allerhanne web-ynstallaasjes, dy ek noch goed foar de Fryske literatuer binne. Ja, it is wier. Mar hjoed dan ek wer ris in literêre fytstocht makke, troch ûnder oaren de Lemmer, it doarp fan Fedde Schurer. Hy wie net thús. En dêrnei troch Sondel, it doarp fan J.Q. Smink. Mar dy haw ik ek […]

Reklame! Smoarge Piter!

Sjoch fierder by Tintenfass

Diehard

Gedicht fan Jacobus Q. Smink. Klik hjirre.

Besprek de Moanne, nû 3, jiergong 9 + Updeet!

Ja, dêr wie der al, it besprek dêr’t literêr Fryslân op siet te wachtsjen. Wat fierders ek myn krityk op dit nije nûmer is: it omslach, mei de foto fan J.Q. Smink makket in soad goed. In 8.7. Ik fyn him yn ‘e fierte altyd wat op Job Cohen lykjen. It nije nûmer set wer […]

Besprek Sondelfal, Jacobus Q Smink. Friesch Dagblad.