Tag Archives: Kees ‘t Hart

Kees ‘t Hart bestiet net

Neffens my haw ik it der al ris earder oer skreaun… ja, kloppet. Lês sels mar… Ik haw it oer de grutte Skriuwer en Grut kenner fan de Fryske Literatuer Kees ‘t Hart. De man hat in stikmannich jier yn Ljouwert wenne, en dêrom wit er alles fan de Fryske Skriuwerij. Of net? It artikel […]

‘Rêstige gedichten’ en: ensafh bestiet net

No moat it net mâlder wurde: wat in mislediging! In sekere Harry Bouhús hat it yn de Ljouwerter oer ‘rêstige gedichten’. Dat lit ik my net sizze! Yn deselde krante, fan 16-02-2011, ek in ‘Bijeengelezen’ fan de topsjoernalist Sietse de Vries. Kees ‘t Hart mient dat der noch mar ien Frysk literêr tydskrift is: de […]