Tag Archives: Klaas Jansma

Klaas Heidegger

Hjoed op Literêr Tydskrift ensafh in petear dat Klaas Jansma hâlde mei de nije deputearre fan kultuer Abe Riginal. Hjirûnder in oare klassiker fan Duo von Däniken!  

Yn de werhelling: Duo von Däniken, mei Abe de Vries yn ‘Lettergek’

Foar wa’t him noch net sjoen hat: Lettergek, mei Klaas en Jan Jansma

Fryske Klaas

Jawis, de minsken fan KHL18 hawwe no einlings ek Frysk op de side stean. Noch net hielendal sûnder flaterkes, mar goed. Ik moast it dochs mar efkes melde. Der stiet wer in nije ensafh online, mei wer in Duo von Däniken fansels. Hiene jo de foarige al sjoen? Klaas Jansma slacht wer ta! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MXuhqYtmQnA&context=C45321f4ADvjVQa1PpcFNpbYaBHNzTphSWUYh8e4ko7y9dFYGaFfA=[/youtube]

Duo von Däniken grutte hit op YouTube!

No ja, foar Fryske begrippen dan. De Lettergek-útstjoering slacht behoarlik oan. Dy hiene jo noch net sjoen? Hjirûnder stiet er noch in kear. Makke yn opdracht fan it iennichste literêre tydskrift yn Fryslân: ensafh. En no sil ik wer fierder mei skriuwen fan proaza, en fannacht fierder mei in krystgedicht. Ik bin der net wis […]

In nije ensafh mei û.o. Knilles en Baukje

Hjoed ferwiis ik graach nei myn feuilleton en nei it fraachpetear dat Klaas Jansma mei Baukje Berber hie. Dat lêste yn ‘e mande mei Anne Feddema fansels, as Duo von Däniken. Dus. Wa? Wat? Wêr? Op ensafh fanselshf! Bakje iten.