Tag Archives: Koos Tiemersma

Efterbaks boek + updeet

Sjoch, dat hiele Facebook… It is eins foar efterbakse figueren, dy’t harren praatsjes rûnstruie, sûnder dat dejinge dêr’t it om giet it lêze kin. In prima medium dus foar Aapke de Vries. Mar… lykwols… Knilles kin it al lêze hear Aapke! Ek al hat it digi-Aapke my in blokkade oplein. seedyksterfeartfisk: Oer de ynterpretaasje fan […]

Fraach Josse de Haan oan Tiemersma

FRAACH OAN TIEMERSMA, Tiemersma seit: ‘Fryske boeken wurde faaks te gau utjûn, se binne net AKTUEEL genôch’. En dat soe de reden wêze dat der gjin trochbraak nei it Nederlânsk komt. Hy soe dat fierder utwurkje moatte. Foaral it wurd aktueel is diskutabel – bedoelt er pulp, fretfoer, of ferhalen sa’t de ‘blêden’ folskriuwe? Hy […]

Tiemersma goes PVV + Updeet

Heden ja, ik soe der hinne, mar troch alle drokte om myn ferhuzing hinne hie ik it hielendal fergetten: de Nijjiersgearsit fan it Skriuwersboun. Faaks ek mar better ek da’k der net by wie, want dy taspraak fan Koos Tiemersma, aldergeloks ôftredend as foarsitter fan it Boun,… Ik moat der fan spuie. Fuort mei de […]

Koos Kafka

Dat wol oars net sizze dat ik Snits gjin moaie stêd fine soe! Ik haw hjir mei alle nocht wenne, oant dat dy ***ambtners mei harren ***-eftige plannen kamen. (SELSSENSUER) Mar no hiel wat oars: Koos Tiemersma, yn syn fermomming as Froon Akker, in tige nuver, net al te oantreklik pseudonym, is de lêste tiid […]

Skriuwersboun: noch nea fan demokrasy heard…

In sitaat út it ferslach fan it Skriuwersboun: ‘ List fan ôftreden Bennie Huisman hâldt 1 jannewaris 2013 op. Koos Tiemersma en Auck Peanstra binne net werkiesber yn april. Omdat trije ôfgeande leden wol wat folle is, sil Auck noch in jier bliuwe. Der sille nije minsken benadere wurde.’ Dat: it bestjoer benaderet sels minsken dy’t […]

Yn de werhelling: Fryslân stjonkt

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ybsKkIE-1-Q[/youtube]In jier lyn FERBEAN troch de foarsitter fen it Skriuwersboun: Duo von Däniken, mei Fryslân stjonkt

Rely, Obe en Fedde

Hiel aardige Rely priisútrikking juster yn Bears.  Op myn twittert haw ik wat foto’s delsetten. Sjoch mar oft jo der wat oanfine. It skriuwersprotest lûkt al in aardich rychje meidoggers. In opfallende namma yn dat listke is dy fan Koos Tiemersma. Fûn Tiemersma it ôfskaffen fan de Obe en de Fedde in moanne lyn noch […]

Kim Jûng Ûle net serieus nommen

Noch efkes weromkomme op de plannen fan de Provinsje. En ja, de digibeten sitte allegear op Facebook, dat ik sil dêr wer wat ynfo weihelje moatte. It slimste fan dit alles is dat der hielendal net ris frege is wat of de skriuwers en de útjouwers fan dizze, foar de Fryske Literatuer tige skealike plannen, […]

Omkoal mei AAP: Lekkel!

Nijsgjirrige diskusje op de Facebook-side fan, jawol, Abe de Vries. Hie fansels folle moaier west om soks yn it iepenbier te dwaan, in soad lju sitte noch altyd net op Hassesboek, en dêr kin ik my wol wat by yintinke. No ja, ik pik der wat út: der lykje no dochs in soarte fan Skriuwersbeurzen […]

It Skriuwersboun: The Musical!