Tag Archives: Letterenfonds

Subsydzjes Fryske auteurs Letterenfonds (bywurke foar 2019)

Hjirûnder in list fan de  bedragen dy’t Fryske auteurs de lêste fiif jier fan it Letterenfonds ûntfongen hawwe.  Dizze sifers binne iepenbier, te finen by de Jierferslaggen fan it Fûns. Dêr haw ik de gegevens fan oernaam, dêrom is de tekst yn it Hollânsk. It giet sa by it Fûns: jo stjoere jo nijste boek […]