Tag Archives: Loek Hermans

Idioaten

‘Wij worden omringd door idioten.’ Ik hoopje dat de hear drs. Loek Hermens it my ferjaan wol, dat ik syn beruchte útspraak ek ris brûk, fansels yn in oare kontekst. Sa’t elkenien wit binne de grutste idioaten  de minsken mei macht. Yn Fryslân hawwe de ambtners de macht, net de deputearren, lit stean de K […]