Tag Archives: Meindert Bylsma

Brolsma de doar út

De ôfrûne dagen drok dwaande west (en it is noch lang net klear) mei it útsykjen fan guod en benammen boeken dy’t meiferhúzje sille. Yndied, ik kom earne oars te wenjen, te witten by myn muze… Yn hertsje Ljouwert… Wat de boeken oanbelanget: ik haw regaad makke mei boeken dy’t ik dochs nea lêze sil […]

Foto’s presintaasje ‘Reade Bus’ fan Josse de Haan

Ljouwert, Café de Ossekop, 21-10-13  

The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In […]