Tag Archives: moussaka

Eksit Literatuerbefoarderer

No sa, mar wer betiid blogje, haw noch wichtiger wurk te dwaan… Ferjou my as ik wer al te kritysk oerkom, ik doch it om de kwaliteit fan de Fryske Literatuer op peil te hâlden. Ik haw nammers de bannen mei de literatuerbefoarderer no folslein ferbrutsen. Wolle jo witte wêrom? Freegje it de man sels […]

Minder Dwers? + updeet

No, dat is moai, dat Knilles sa’n ynfloed op de media hat.  Dat is net allinnich moai, mar ek terjochte. Wêr haw ik it yn ‘e goedichheid oer? No, en de tsjetterders dy’t my folgje, op Twitter dus, dy wisten it al: it nuvere berjocht dat juster op de side fan Omrop Fryslân stie, mei […]