Tag Archives: paprika

Literêre fytstocht: Elske Kampen

Ik haw de lêste wiken by moai waar de loop nei de Griene Stjer, dêr leit de dichter him del op it gers of sân en dûkt sa no en dan yn it hearlik koele wetter en fierders lêst er boeken en harket nei muzyk. No ja, de loop: fansels fyts ik dat eintsje. Om […]

Each mei paprika

No, de neven binne der dit jier ek mar betiid by. Bin niiskrekt te pakken nommen troch ien fan dizze tige aardige bistkes. It jûket as hel. Nije bannen op de fyts sette litten, ik fertroude it net mear om in lang ein te fytsen. En, tank dat jo it freegje: it giet hielendal goed […]