Tag Archives: Pier Boorsma

Y-Skrift: Resquat in pace

Ja, it hie sa moai wêze kind, it Y-Skrift fan Skanomodu. It sil lykwols net sa lang mear duorje en dan is it oer, en wurdt de side offline helle. Ik lies ôfrûne nacht Meindert Reitsma syn ‘essay’ ‘Skanomodu: in nije ympuls yn Fryslân, de opkomst fan in nije generaasje jonge Friezen.’  Pier Boorsma hat […]

By Tresoar, 28-11-14

De fine fleur fan de Fryske Literateur

Ik hie noch wat foto’s oer fan myn reportaazje fan ôfrûne snein. It soe skande wêze om dy net efkes sjen te litten. Ik jou mar gjin kommentaar by de plaatsjes. Better fan net. Klik op de foto’s foar in grutter byld. Wy hawwe nasy iten.          

Knilles en Pier

Jawis, fan lofts nei rjochts: COrnelis van der Wal en Pier Boorsma Foto: Dinie Postma

Ferneamde Friezen by presintaasje bio Ab Visser + updeet

Dichter, blomlêzer en filosoof Pier Boorsma en Pieter dwers de Groot binne spot by de presintaasje fan de biografy fan Ab Visser. Neffens my komt Pier ek yn dat boek foar, of hat de sensuer wer taslein? Updeet: It stoute keardeltsje Peppelenbos woe net dat ik dy foto hjir delset, dat ik haw him ferfongen […]

Droege Aap yn in bakje

Juster wie Bart FM Droog foar OOG-radio, it stasjon út de stêd Grins. Fansels gie it oer dizze kwestje: wêrom gjin Pier Boorsma op de nije side oer dichters yn de stêd Grins? De namme fan jo trouwe tsjinstfeint en dy fan Pier B. wurde ek efkes neamd. Dus. Hjir te beharkjen. Fierders hearde ik […]

Gjin prizen mear foar poëzij?

Yep, Knilles wie ek by de útrikking fan de Gysbert, it gie my fansels benammen om it fergese iten en drinken nei de plechtichheid. De busreis nei Boalsert wie nammers ek fergees, want it OV-chip apparaat wie stikken. Weromreis ek fergees, yn ‘e auto fan… -jo leauwe it net, mar it is wier- de literatuerbefoarderer. […]

Foarearst lêste ôflevering Omrop Knilles Radio

Mei as gast Pier Boorsma. Woansdei tusken 14:00 en 15:00. Omrop Knilles Radio is te beharkjen yn Ljouwert en omkriten fia de ether op FM 106,1 MHZ. En fia it ynternet mei dizze link: http://www.mercuriusrtv.nl/index.php/radio/luisterlive [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1JE7-a2lqdE[/youtube]

Wichtich Nijs!

Foar de Dombo’s dy’t ensafh net alle dagen byhâlde: der is wichtich nijs! Der komt in ENSAFHEEST! Ja, sprek dat mar ris goed út! En fierders in nijsgjirrige publikaasje fan Pier Boorsma, oer Kulturele Autonomy yn Fryslân. Ik haw potstro iten, sean yn sûpe. Aardich wat spek derby. Moarn dus mar wer fega!

100 gûne foar in fiskje

Jawis, ik sjoch it fuotbaljen ek, mar oant no ta lang net alle wedstriden, dy fan Oranje fansels al. Bin oars noch net sa bot yn ‘e stimming. Al wer oan it skriuwen, resinsjewurk ek wer oppakt. Dichtsjen giet hiel treflik, meikoarten wurdt der wer wat publisearre. Ek Jelle van der Meulen fynt it skande […]