Tag Archives: Piter Boersma

Fisk en it swurd

Jo binne dochs wol abonnee fan ensafh? Oars meie jo net fierder lêze, ik hâld dat yn ‘e gaten, Big Knilles is watching you… No, wat ik sizze woe: in wike lyn kaam it Germanenûmer fan ensafh út, mei û.o. in tige koarte ferhaal fan myn hân, en in essay fan Piter Boersma oer Germaanske […]

Steven/Stefany Sterk

Dêr hawwe jo it wer: de Fryske skriuwer moat in sakeman/frou wurde. Him/har ôffreegje oft der wol in merk is foar syn/har boeken. Allegear lytse Steven/Stefany Sterkjes wurde alsa. Dat hat Piter Boersma sein, ôfrûne wike by it Skriuwersboun. No sil ik dêr myn libbensdagen net mear ferskine, by dat steltsje weakdieren, dy Bûnsminsken bedoel […]

Foto’s presintaasje ‘Reade Bus’ fan Josse de Haan

Ljouwert, Café de Ossekop, 21-10-13  

The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In […]

De Moanne fan de Geraniums

Ja, dêr wie ik wer. Juster it filologekongres meimakke. Op in inkelde útsûndering nei wie it tige nijsgjirrich. Net elkenien koe wekker bliuwe by de lêzingen, mar wy neame mar gjin nammen. Dat wol sizze: der wie oan de ein fan ‘e middei in resepsje foar en ôfskied fan Piter Boersma. En as der ien […]

Boekpresintaasje Sjieuwe Borger

Fannemiddei haw ik nei Grou hinne en wer fytst, foar de presintaasje fan Simmer oan ‘e Pikmar, de nije roman fan Sjieuwe Borger. Ik mocht dêr sels ek wat foardrage út mijn nije bondel. Haw der ek noch twa ferkocht! Dat ik koe in patatsje pinda keapje by Henriëtta’s Friethuis. In ympresje: Fan lofts nei rjochts: […]

Moarn Piter Boersma by Omrop Knilles

Alle woansdeis tusken 14:00 en 15:00. Omrop Knilles Radio is te beharkjen yn Ljouwert en omkriten fia de ether op FM 106,1 MHZ. En fia it ynternet mei dizze link: http://www.mercuriusrtv.nl/index.php/radio/luisterlive [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=irkHOlR9zVk[/youtube]

Besprek Piter Boersma: Stjoer de strjitmakker

Pleatst yn it Friesch Dagblad op 09-10-2010

Petear Van der Ploeg online

Net faak hat in petear mei in Frysk skriuwer safolle reboelje opsmiten. Tink ik, want ik haw ek net alles lêzen. It like my dan wol in goed idee en set it efkes online, mar hoopje dat de LC net lilk wurdt. Mar dat wiene se dochs al. It is net hielendal perfekt skend, mar […]

Piter Boersma lêst foar út nije bondel

Op Omrop Knilles fansels. It kulturele alternatyf foar Omrop Fryslân. Klik hjirre.