Tag Archives: Richard strauss

Richard Strauss: Salome

[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ppx8ldiR2vM[/youtube]

Richard Strauss: Guntram

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TCfgO3ypmS8[/youtube]

Richard Strauss: Ein Heldenleben

Ja, yndied, dat giet oer my. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rMBiQ5aw-ws&feature=player_detailpage[/youtube]

Strauss en Bruckner

Klassyk konsert, it NNO mei de Vier letzte Lieder fan Richard Strauss en de 8e symfony fan Bruckner. Strauss wie hiel moai en subtyl, Bruckner waard wat lomp behannele. Yn it skoft prate ik efkes mei in wat âldere frou. Sy miende dat Hermann Hesse (tekstdichter fan ien fan de Lieder) ferkeard west hie yn […]

Die Frau ohne Schatten

Dizze muzyk hat de ôfrûne jierren altyd in ‘trigger’ west om wer oan it skriuwen te reitsjen. Dêrom: ivich tank oan Richard Strauss! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7YAjhuIYjh8&feature=related[/youtube]

Waka mei soere biten

Juster nei Ljouwert ta fytst, en letter ek wer werom… Ik haw in Geheim Petear hân, mei in Dichter (û.o). Wat stie der allegear op de mp3 spiler? Yn elts gefal tefolle om it allegear te beharkjen. dêrfoar is Ljouwert net fier genôch. Wat my bot ôffoel wie Oasis, troch de tiid ynhelle, mei’k wol […]

Tod und Verklärung

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tK9IGO751Uo[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PQFkzX2NbOI&feature=related[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vpVxqsHdDI4&feature=related[/youtube]

Slepe mei pizza

Pff… frijwat wurch, haw it hiele hûs foar de safolste kear op nij ynrjochte, dat wol sizze: slepe mei de goedkeape meubels dy’t ik haw. Moarn mar wer fierder. Ik haw in pizza iten. Oant moarn! Dan hooplik wer wat mear tekst fan diz’ kant. En genietsje yn de tuskentiid fan it prachtige lûd fan […]

De Frou sûnder Skaad

Hmm… oeral socht, mar ik kin de opname fan Richard Strauss syn prachtige opera “Die Frau ohne Schatten” net fine. Dan mar fia Soulseek, sa tocht ik en ik hie der ien fûn en delladen, mar der sit in  nuvere bromtoan oer de muzyk hinne. Soene se dat no mei sin dien hawwe? Dan mar […]

seane moanne

Moarn wer in ûnmeilydsum besprek fan it nijste nûmer fan De Moanne. Soe de redaksje fannacht wol lekker koese kinne? Haw de ynrjochting fan it hûs wer ris wat feroare. Is better sa. Sil rjappels mit Schnitzel en reade koal ite. Sels sean. Gleske wite wyn der by. Filmke. Richard Strauss, Abendrot, út de vier […]