Tag Archives: Teake O.

Lekkere stazjêre

Goeie jonges en famkes, ik kom der no efkes net oan ta, mar moarn  in histoarysk blochke oer Teake O. en Abraham de S. Sjoch oars ek ris de reaksjes fan Josse de H. op myn Dijsselbloem-stikje. Mar efkes wat oars: wêrom stiet der op de side fan Sirkwy noch hietyd AGENDA ynstee fan it […]

By Sirkwy.nl hawwe se it Frysk ek al ferleard…

Leave berntsjes, sjogge jim de flater? Stjoer jim oplossing mar nei Teake O. ta. Efkes op it plaatsje klikke, no.  

Nije ûntjouwingen Contrabas

Begripe jo it noch? Yn elts gefal hat újouwerij Liverse net allinnich de Contrabas, mar ek de gewoante fan Breukers om kritikasters te bedriigjen oernommen: ‘Op 14 november 2014 verklaarde Henk Verweerd van uitgeverij Liverse dat De Contrabas  per 1 november een imprint van Liverse geworden was. Dat was gebeurd zonder de betrokken auteurs in te lichten. Verweerd wees […]