Tag Archives: Theo Kuipers

Wichtich Literêr Nijs

No sa, dêr wie ik al wer. Wiene jim ûngerêst? Koene jim net sliepe om’t ik juster gjin blochke skreau? Moai sa. Lit ik yn it foar ferklearje dat wat ik hjirnei skriuw de wierheid is, alteast, ik werhelje wat ik juster heard haw. Want jim witte, ik wol wolris fabulearje. Diskear dus net. Ik […]