Tag Archives: Toshiba T1910

Aaifoon fretten

Ha goeie. Ik bin wat oan it downgraden wat telefoan en tekstferwurking oanbelanget! Fûn op it geweldige Vetusware.com in wp5.1. dy’t it ek treflik docht op myn âlde Toshiba T 1910. En ik haw in Windows-foon kocht ynstee fan myn Aaifoon. Hat it measte mei it batterijgebrûk te krijen. Yn de telefoanwrâld is Windows op […]

Taalpizza

Der binne de lêste moannen twa leptopkes ferstoarn, hiele âlde bistkes. Nee, de Toshiba t1910 docht it noch! Aldergeloks haw ik wol myn dokuminten bewarre… Dat soe oars in ramp foar de Fryske Literatuer wêze, no! In twaddehâns dinkje kocht mei Windows 7 der op. Dat gie fierstente stadich, dat Xubuntu der opsetten, mei yn […]

Pytsje is wrâldnijs!

Heden, it hat de krante ek al helle, myn arke-aventoeren en de kat. Foar dejingen dy’t der oer ynsitte: Pytsje yt wer lekker en is wer sa fleurich as wat. It baaske ek. Bamy docht wûnderen. Oars al in bytsje in nuver idee dat Elske Schotanus no yn ‘myn’ bêd yn de arke sliept… Lit […]

Contrabas en brune beane

Hjoed mei myn âlde leptopke’s oan it prutsen west en fierders de yndieling fan myn skriuwplakken feroare. Foar de safolste kear myn toshiba T1910 yn eare hersteld! Ik koe him eins net mear brûke, om’t it diskettestasjon net goed mear wurke. Mar der sitte fansels ek yngongen foar pcmia kaarten yn. Dat woe my earder […]

Foar de skatkeamer fan Tresoar

De Toshiba T1910, dêr’t hjir it measte op dichte wurdt. It dinkje typt hiel lekker en der komt in moai gûnzjend lûd út. Is nèt te keap! No ja… Biede mar dan! Jûn stamppot soerkoal mei gehakbal