Tag Archives: Tresoar

De titels wiene op

It is my net dúdlik wêr’t dit boek útjûn wurdt, it liket my op himsels wol nijsgjirrich, in nij oersjoch fan ‘e Fryske Literatuer. Benijd wa’t se no wer oerslaan :-). Tresoar skriuwt: ‘​ ​’Salang’t de beam bloeit’: hânboek oer de Fryske literatuur. In tagonklik, hânsum boek oer de Fryske literatuerskiednis, dat is ‘Salang’t de […]

Nije side Sirkwy: in resinsje

It wie my ûntkommen, der binne neffens my ek gjin (parse)berjochten nei bûten brocht, mar de nije side fan Sirkwy stiet al in deimannich online. Litte wy net al te negatyf úteinsette: it sjocht der in stik fleuriger en oantrekliker út as de âlde, grize side. Jo wurde oars al wat senuweftich fan dat hinne […]

Knack den Tresor!

Literêre snekber

Nijsgjirrige passaazje út in reaksje fan Josse de Haan op ensafh: Tresoar – ‘wy doare gjin kommentaar op Tresoar te jaan, want dan krije we gjin opdrachten mear’, seine skriuwers tsjin my yn febr. l.l. Wannear sil it no ris út wêze mei de macht fan de ynstitúsjes wat literêr Fryslân oanbelanget… Ik wol der yn elts […]

Skandalige behanneling Ierske skriuwster troch Tresoar

‘Fan jannewaris 2016 ôf docht Tresoar, it Frysk histoarysk en letterkundich sintrum, mei oan it Europeeske útwikselingsprojekt Other Words/ Oare Wurden. Fiif Europeeske lannen en regio’s wurkje meiinoar gear om in literêr netwurk op te bouwen foar skriuwers fan lytse en minderheidstalen. Yn it projekt krije skriuwers de kâns om acht wiken yn it bûtenlân […]

Ynlogge by Simke

No minsken, sûnt juster kin ik ek wer by myn liengegevens op de side fan Tresoar. As ik it goed begryp wie ik de iennige dy’t net ynlogge koe, mar it is no ferholpen. Lês ek it twadde diel fan myn feuilleton op ensafh.nl: Simke Kloosterman: De Nije Brieven. In Feuilleton (2) Jûn waarm iten.

Portret Cornelis van der Wal 1994

In aardige byfangst fan it sykjen op de side fan Tresoar is it ûndersteande filmke fan de Omrop. In portret út 1994, ik wenne doe noch net sa lang yn Grins. Ja, doe wie Geart de Vries dêr noch, by de Omrop bedoel ik… It giet om dit filmke, ik hie der earder oer skreaun. […]

De Katalogus, diel III

No minsken, Tresoar hat antwurd jûn, dat is hiel moai! In grut part fan de oplossing ta de katalogusproblemen stiet hjir: http://www.tresoar.nl/Pages/Tresoar-in-de-cloud.aspx. Mar ik hie myn mailadres ferline wike al trochjûn, en koe noch altyd net ynlogge. Goed, ik haw myn emailadres mar wer opnij trochjûn, en haw dêr in befestiging fan krigen. Marrrr… Ik kin noch […]

Katalogus Tresoar net mear berikber

Nei it echec mei sirkwy.nl leit no ek de katalogus fan Tresoar der út. Ik woe niiskrekt efkes in boek ferlinge, mar dat kin dus net mear. Soe it komme om’t Tresoar no yn de ‘cloud’ sit? En wa begrypt eins wat hjir stiet? Efkes wat plaatsjes der by, dan snappe se it op ‘e […]

Knilles strikes back!