Tag Archives: Trinus Riemersma

De titels wiene op

It is my net dúdlik wêr’t dit boek útjûn wurdt, it liket my op himsels wol nijsgjirrich, in nij oersjoch fan ‘e Fryske Literatuer. Benijd wa’t se no wer oerslaan :-). Tresoar skriuwt: ‘​ ​’Salang’t de beam bloeit’: hânboek oer de Fryske literatuur. In tagonklik, hânsum boek oer de Fryske literatuerskiednis, dat is ‘Salang’t de […]

The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In […]

iP2 r90 en Wylde byldspraken

In pear moanne lyn haw ik fan in Geheimsinnich Persoan in hiele steapel iP2 r90 ‘ Rendez-Vous’ krigen, it ienmanstydskrift (want der wiene doe noch gjin weblogs) fan Josse de Haan. Literêr, mar ek polemysk. Ik bin se no allegear oan it trochlêzen. Konfrontaasjes mei Teake O. (ja ek yn 1994 hiene jo dêr al […]

Trinus & harkboek

In grut skriuwer weirekke: Trinus Riemersma. En de Ljouwerter skriuwt in In Memoriam, yn it Hollânsk. Tsja. Ik sil in kollum skriuwe oer Trinus foar de ensafh fan freed. Nee, dy kollums binne net sa goed as Trinus synt. Abe de Vries hat in harkboek útbrocht. Liket my tige nijsgjirrich, mar dat de útjouwer dit […]

Sûnder titel

Dit is net leauwen, sa tocht ik doe’t it folgjende artikel fia Twitter by my yn ‘e hûs kaam: ” Friesland en Leeuwarden mogen niet meepraten over de toekomst van het cultuurbeleid in ons land. De stad Groningen kan de belangen van heel het Noorden prima vertegenwoordigen, vindt het ministerie van cultuur. Daarmee ligt het […]