Tag Archives: Wilco Berga

Besprekken Eppie Dam bywurke

Mei de nijste bondels fan Wilco Berga en Elmar Kuiper. Klik hjir foar it oersjoch.

The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In […]

Besprek Wilco Berga

Harnzer tijgedichten. Ferskynd yn it Friesch Dagblad 26-03-2011